3

2

1

STARTUJEMY! Już 23 kwietnia spotkajmy się na torze ŁÓDŹ! Liczba miejsc ograniczona! Zapisy trwają!

TEORIA

TRACK DAY z PARA­mo­to to tre­ning tech­ni­ki jaz­dy moto­cy­klem gdzie :
– w bez­piecz­nych warun­kach poznasz i prze­tre­nu­jesz tech­ni­kę poko­ny­wa­nia zakrę­tów.
– poznasz róż­ne linie prze­jaz­du, pozwa­la­ją­ce na szyb­ką i bez­piecz­ną jaz­dę.
– zej­dziesz na kola­no, dzię­ki radom naszych instruk­to­rów
– dowiesz się jak hamo­wać aby nawierzch­nia, tem­pe­ra­tu­ra czy deszcz nie sta­no­wi­ły dla Cie­bie wyzwania.

Nie ma zna­cze­nia czy masz wie­lo­let­nie doświad­cze­nie czy jesteś świe­ża­kiem. Track Day to pro­po­zy­cja dla każ­de­go, kto ma moto­cykl i chciał­by jeź­dzić lepiej i bezpieczniej!

Na Track Day poznasz wie­lu pasjo­na­tów dyna­micz­nej i tech­nicz­nej jazdy.

Zosta­niesz wchło­nię­ty przez PARA­mo­to­wy kli­mat. A na dro­gę wyje­dziesz z nową świa­do­mo­ścią i z boga­tym doświad­cze­niem. Już żaden zakręt nie będzie dla Cie­bie za trud­ny. A hamo­wa­nie awaryjnym.

Zain­we­stuj we wła­sne bez­pie­czeń­stwo i umiejętności!

Co będziesz robić

Nie ma zna­cze­nia czy jeź­dzisz sku­te­rem, cho­pe­rem czy super­spor­tem. Track Day to pro­po­zy­cja dla każ­de­go, kto ma moto­cykl i chciał­by jeź­dzić lepiej i bez­piecz­niej! Na każ­dym z wyjaz­dów będzie­my poru­sza­li tema­ty zwią­za­ne z:
– hamo­wa­niem
– pozy­cją kie­row­cy w zakrę­cie
– punk­ty opar­cia, luź­ne ręce
– czy­ta­niem zakrę­tów
– punk­ty w zakrę­cie
– róż­ny­mi tra­jek­to­ria­mi zakrę­tów i ich zasto­so­wa­niem
– pochy­la­niem moto­cy­kla
– wyczu­ciem moto­cy­kla w róż­nych sytuacjach

Będzie on pro­wa­dzo­ny przez licen­cjo­no­wa­nych instruk­to­rów tech­ni­ki jaz­dy. Wszel­ką pomo­cą słu­żyć Wam będzie cały zespół PARAmoto.

Wiemy jak Cię nauczyć

Pra­cu­je­my w opar­ciu o wie­lo­let­nie doświad­cze­nie zdo­by­te na torach i pod­czas wie­lu szko­leń. Nasz pro­gram szko­le­nia jest grun­tow­nie przy­go­to­wa­ny i spraw­dzo­ny pod­czas ponad 40 Track Days. Nasi instruk­to­rzy to moto­cy­kli­ści – któ­rzy potra­fią prze­ka­zać wiedzę. 

Track Day to godzi­ny świet­nej zaba­wy, gdzie w bez­piecz­nych warun­kach moż­na ćwi­czyć wybra­ne ele­men­ty jaz­dy moto­cy­klem przy pręd­ko­ściach użyt­ko­wych, nie­do­stęp­nych na żad­nym pla­cu manewrowym. 

Track Day to wie­lo­krot­ne, cyklicz­ne poko­ny­wa­nie tych samych zakrę­tów, co umoż­li­wia ich bada­nie oraz szu­ka­nie wła­ści­wej meto­dy ich poko­na­nia. Pozwa­la ćwi­czyć hamo­wa­nie, pozy­cję i umie­jęt­ność patrze­nia w zakręt. Powta­rzal­ność daje moż­li­wość dostrze­że­nia oraz kory­go­wa­nia błędów.

Track Day to godzi­ny pozna­wa­nia swo­jej maszy­ny, jej ogra­ni­czeń oraz moż­li­wo­ści. To czas na kon­tro­lę pochy­le­nia i budo­wa­nie pew­no­ści sie­bie nie­zbęd­nej do bez­piecz­nej i swo­bod­nej codzien­nej jazdy. 

Track Day to impre­za skie­ro­wa­na do kie­row­ców chcą­cych dosko­na­lić umie­jęt­no­ści jaz­dy moto­cy­klem pod czuj­nym okiem instruk­to­rów, w bez­piecz­nych warun­kach poza ruchem ulicz­nym. To wła­ści­we miej­sce i czas na zwe­ry­fi­ko­wa­nie swo­jej wie­dzy oraz zada­wa­nie instruk­to­rom nur­tu­ją­cych Was pytań.

Ety­li­na we krwi. Zapach spa­lin. Adre­na­li­na na maxa …
Zapisz się do kurs Track Day już dziś!

Track Day odbywa się na torze w Łodzi

TOR ŁÓDŻ to obiekt przy któ­re­go kon­stru­owa­niu nad­rzęd­nym celem sta­ło się zapew­nie­nie mak­si­mum bez­pie­czeń­stwa poru­sza­ją­cym się po torze kie­row­com oraz moż­li­wość stwo­rze­nia symu­la­cji trud­nych warun­ków, któ­re pozwo­lą na szko­le­nie dodat­ko­wych umie­jęt­no­ści wycho­dze­nia z cięż­kich sytu­acji drogowych.

Loka­li­za­cja ODTJ Tor Łódź: Kieł­mi­na, 95 – 010 Stryków

Loka­li­za­cja GPS: 51°52’38.9“N, 19°32’01.0“E (51.877468, 19.5314108)

Warunki uczestnictwa

– Doko­na­nie zapi­su i wpła­ta zalicz­ki (gwa­ran­cja miej­sca)
– wpła­ta cało­ści ceny przed roz­po­czę­ciem impre­zy,
– pra­wo jaz­dy kate­go­rii A,
– spraw­ny tech­nicz­nie, zare­je­stro­wa­ny i ubez­pie­czo­ny moto­cykl,
– kom­plet­ny strój moto­cy­klo­wy,
– akcep­ta­cja regu­la­mi­nu Szko­leń PARA­mo­to,
– pod­pi­sa­nie oświad­cze­nia
– poli­sa NNW
– PARA­mo­to w ramach ceny ubez­pie­cza wszyst­kich zare­je­stro­wa­nych Uczest­ni­ków Track Daya o ile doko­na­ją oni zapisu(wniesienie zalicz­ki) naj­póż­niej 24 h przed roz­po­czę­ciem impre­zy.
Suma gwa­ran­cyj­na wyno­si 10.000 zł

Koszt imprezy

400 zł przy wpła­cie na 14 dni przed impre­zą.
450 zł przy wpła­cie cało­ści ceny naj­póż­niej do dnia poprze­dza­ją­ce­go impre­zę.
450 zł dla osób któ­re nie wnio­sły zalicz­ki i doko­nu­ją zgło­sze­nia w dniu impre­zy, w takim wypad­ku aby wziąść udział w impre­zie nale­ży posia­dać dodat­ko­wo poli­sę NNW.

Cena zawie­ra:
– ser­wis foto­gra­ficz­ny,
– napo­je,
– asy­sta licen­cjo­no­wa­ne­go Instruk­to­ra Dosko­na­le­nia tech­ni­ki jaz­dy i co naj­mniej dwóch osób asy­stu­ją­cych.

Sprawdź Numer Rachun­ku Ban­ko­we­go do wpłat.

Ety­li­na we krwi. Zapach spa­lin. Adre­na­li­na na maxa …

Zapisz się do kurs Track Day już dziś!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE