Szkoła Enduro — Kursy warsztatowe

Na kur­sach warsz­ta­to­wych ukie­run­ko­wa­nych na off-road poka­że­my Wam jak wła­ści­wie dbać o moto­cykl tere­no­wy, by słu­żył wam dłu­go i bez­a­wa­ryj­nie. Z racji tego, że jest to sprzęt wyczy­no­wy, nara­żo­ny na potwor­ne obcią­że­nia, liczą się tutaj nie­co inne rze­czy niż przy moto­cy­klu szo­so­wym. Wyja­śni­my wymie­nio­ne poni­żej tema­ty i odpo­wie­my na wszel­kie Wasze pytania.

Tema­ty poru­sza­ne na kursie:

 • ogól­ne usta­wie­nie motocykla
 • kon­tro­la pod­sta­wo­wych ele­men­tów użytkowych.
 • pojem­ność a zasto­so­wa­nie i wygo­da użytkowania
 • co to jest moto­go­dzi­na, cza­sy eksploatacji
 • róż­ni­ce mię­dzy 2t a 4t
 • jakie ole­je i smary
 • dba­nie o filtry
 • zmia­na opon, dętek, musów
 • wymia­na łożysk
 • wymia­na ole­ju i uszczel­nia­czy w zawieszeniu
 • oce­na sta­nu zuży­cia, wymia­na i dba­nie o napęd
 • oce­na sta­nu zuży­cia, wymia­na i dba­nie o układ hamulcowy
 • cen­tro­wa­nie kół szprychowych
 • jak wypro­sto­wać moto­cykl po upadku
 • odpa­la­nie zala­ne­go motocykla
 • jak zabez­pie­czyć moto­cykl przed uszko­dze­nia­mi pod­czas wywrotek

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE