Szkoła Enduro — Trening praktyczny

Tre­ning prak­tycz­ny może być pro­wa­dzo­ny na moto­cy­klach PARA­mo­to lub uczest­ni­ków. Na każ­dych zaję­ciach instruk­to­rzy pro­po­nu­ją pro­gram szko­leń i zakres wyko­ny­wa­nych ćwi­czeń. Każ­dy z uczest­ni­ków ma pra­wo zwró­cić się z proś­bą o kon­kret­ny, wybra­ny przez nie­go zakres szko­le­nia i wte­dy jest on uzgad­nia­ny z instruk­to­rem pro­wa­dzą­cym oraz pozo­sta­ły­mi człon­ka­mi gru­py, o ile tacy będą.

Każ­dy z Was może przyjść i prze­ćwi­czyć ele­men­ty, o któ­rych czy­tał, usły­szał lub po pro­stu nie radzi sobie z ich wyko­na­niem. Poroz­ma­wiać, posze­rzyć wie­dzę teo­re­tycz­ną, wyja­śnić wąt­pli­wo­ści oraz uzy­skać wia­ry­god­ne infor­ma­cje na zada­ny temat. Nabie­rać wpra­wy i dosko­na­lić umie­jęt­no­ści jaz­dy we współ­pra­cy z trenerem.

Jeste­śmy do Waszej dys­po­zy­cji i chęt­nie podzie­li­my się z Wami naszą wie­dzą oraz doświadczeniem.

Galeria zdjęć

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE