Szkoła Enduro — Test Day

Endu­ro Test Day to pro­po­zy­cja dla każ­de­go kto chciał­by spró­bo­wać jaz­dy moto­cy­klem off roado­wym. Chce­my prze­ko­nać Was, że ta for­ma moto­cy­klo­wej aktyw­no­ści jest nie tyl­ko źró­dłem dosko­na­łej zaba­wy i for­mą rekre­acji ale przede wszyst­kim nie­zbęd­nym ele­men­tem tech­ni­ki jaz­dy, któ­ry bez­po­śred­nio prze­kła­da się na pew­ność i sku­tecz­ność kie­ro­wa­nia moto­cy­klem szosowym.

To pro­po­zy­cja dla każ­de­go, kto znaj­dzie kil­ka godzin cza­su. Resz­tą zaj­mie­my się My. Przy­go­tu­je­my tra­sę, moto­cy­kle i nie­zbęd­ne środ­ki ochro­ny oso­bi­stej. Każ­dy uczest­nik będzie miał oka­zje przez godzi­nę dosia­dać jed­ne­go z naszych moto­cy­kli i sma­ko­wać uro­ków jaz­dy endu­ro. Nasi instruk­to­rzy prze­pro­wa­dzą nie­zbęd­ne szko­le­nie teo­re­tycz­ne i zadba­ją o Wasze bez­pie­czeń­stwo w cza­sie jazdy.

Resz­ta eki­py PARA­mo­to zadba o ser­wis zdję­cio­wy i fil­mo­wy. A całą impre­zę zakoń­czy­my wspól­nym bie­sia­do­wa­niem przy ognisku.

Wszyst­ko to za „moc­na roz­sąd­ną” opła­tę 50,00 zł. któ­ra obejmuje:godzinę jaz­dy moto­cy­klem endu­ro, pod­sta­wo­we szko­le­nie teo­re­tycz­ne, kask, buty, buz­zer, napo­je i pie­czy­ste pro­sto z ogniska.

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE