Szkoła Enduro — Przelotki

Wszyst­kim pasjo­na­tom jeż­dże­nia moto­cy­klem tere­no­wym ofe­ru­je­my dosko­na­ły spo­sób na spę­dze­nie wol­ne­go dnia. Orga­ni­zu­je­my sze­ścio­go­dzin­ne prze­jażdż­ki w pięk­nych oko­licz­no­ściach przy­ro­dy. Jeź­dzi­my po mniej lub bar­dziej usta­lo­nych tra­sach i dzię­ki temu za każ­dym razem musi­my spro­stać innym wyzwa­niom i żad­na wyciecz­ka nie jest taka sama. Aktyw­ny wypo­czy­nek na łonie natu­ry pozwa­la roz­ru­szać się po prze­pra­co­wa­nym tygo­dniu i choć na chwi­lę zapo­mnieć o pro­ble­mach dnia codziennego.

Każ­da prze­lot­ka zawie­ra w sobie ele­men­ty tre­nin­go­we. Chce­my poka­zać Wam jak tre­nin­gi sta­cjo­nar­ne przy­da­ją się pod­czas jaz­dy na prze­łaj. Pod­czas podró­ży nie­jed­no­krot­nie zatrzy­mu­je­my się w wybra­nych miej­scach na krót­ki tre­ning o wybra­nej przez nas tema­ty­ce. Cza­sa­mi jeź­dzi­my po rowach, cza­sa­mi po zwa­lo­nych drze­wach, raz jest to błot­ni­sta dro­ga a innym razem wiel­ka piaskownica.

Gwa­ran­tu­je­my pięk­ne kra­jo­bra­zy, nie­za­po­mnia­ne prze­ży­cia i solid­ną daw­kę tlenu.

Galeria zdjęć

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE