Szkoła Enduro — Kurs Podstawowy

Pierwsze zajęcia — ZACZYNAMY

Pierw­sze zaję­cia prze­zna­czo­ne są na pozna­nie moto­cy­kla tere­no­we­go i posta­wie­nie pierw­szych kro­ków w jeź­dzie off-road. Będzie­cie mie­li oka­zję poznać pod­sta­wo­we ele­men­ty wypo­sa­że­nia takie­go moto­cy­kla, wyja­śni­my jak go uży­wać i dla­cze­go wła­śnie w ten spo­sób. Pojeź­dzi­my na sie­dzą­co i na sto­ją­co, poka­że­my jak roz­wią­zać pro­blem trzy­ma­nia się moto­cy­kla poko­nu­jąc nie­rów­no­ści. Pod­nie­sie­my oczy i prze­sta­nie­my przej­mo­wać się po czym jeździmy.

Drugie zajęcia — PRZYSPIESZAMY

Dru­gie zaję­cia są kon­ty­nu­acja pierw­szych i zasad­ni­czo zawie­ra­ją te same ele­men­ty, ale wyko­ny­wa­ne przy więk­szych pręd­ko­ściach. Będzie­cie mie­li oka­zję oso­bi­ście prze­ko­nać się, że pręd­kość umie­jęt­nie wyko­rzy­sta­na ozna­cza sta­bil­ność i kom­fort jaz­dy. Sku­pi­my się na przy­spie­sza­niu, hamo­wa­niu i roz­luź­nia­niu się, żeby jaz­da prze­sta­ła być tak męczą­ca. Prze­ćwi­czy­my pod­sta­wy pozy­cji w zakrętach.

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE