Szkoła Enduro — Kurs DTJ — podstawy

Pierwsze zajęcia — podstawy

Na tych zaję­ciach sku­pi­my się na popraw­nym ste­ro­wa­niu moto­cy­klem w tere­nie. Prze­ćwi­czy­my skrę­ca­nie zarów­no sie­dząc jak i sto­jąc. Popra­cu­je­my nad tym gdzie patrzy­cie, jak czu­je­cie moto­cykl i w jaki spo­sób z nie­go korzystacie.

Drugie zajęcia — pozycja na motocyklu

Na tych zaję­ciach usta­li­my i wyćwi­czy­my pozy­cję wyko­rzy­sty­wa­ną w zakrę­tach. Poka­że­my o co cho­dzi z tą wycią­gnię­tą nogą, wyja­śni­my dla­cze­go nale­ży usiąść tak, a nie ina­czej i jak to wpły­nie na pro­wa­dze­nie moto­cy­kla. Zoba­czy­cie, że mimo iż są to naj­trud­niej­sze zaję­cia jeże­li cho­dzi o kon­dy­cję i wysi­łek fizycz­ny to poczu­je­cie się na moto­cy­klu tere­no­wym dużo pew­niej i swobodniej.

Trzecie zajęcia — kontrola motocykla

Prze­sta­nie­my pyr­kać, a zacznie­my dawać duuużo gazu w spo­sób kon­tro­lo­wa­ny wycho­dząc boka­mi z zakrę­tów i zacznie­my pozna­wać pośli­zgi. Będzie­my hamo­wa­li moc­no i zacznie­my korzy­stać z hamul­ców do budo­wa­nia przy­czep­no­ści. Popra­cu­je­my gazem pod­czas pod­jaz­dów i zjazdów.

Czwarte zajęcia — nierówności

Na tych zaję­ciach sku­pi­my się nad kon­tro­lą pra­cy zawie­sze­nia. Będzie­cie mie­li oka­zję pojeź­dzić w poprzek kole­in, po bel­kach, opo­nach i co tam nam jesz­cze wpad­nie pod koła. Zoba­czy­cie, że odpo­wied­nia pra­ca gazem i cia­łem pozwa­la poko­nać cał­kiem poważ­ne prze­szko­dy w spo­sób lek­ki i nie­wy­mu­szo­ny. W mia­rę moż­li­wo­ści wje­dzie­my w teren grzą­ski i trosz­kę się ubrudzimy 

Piąte zajęcia — Jazda crossowa

Są to zaję­cia na któ­rych będzie­my wyko­rzy­sty­wa­li pozna­ne wcze­śniej tech­ni­ki jaz­dy moto­cy­klem tere­no­wym do poko­na­nia wyzna­czo­ne­go toru. Będzie to czas na fraj­dę z jaz­dy, popra­wia­nie błę­dów, może odro­bi­nę współzawodnictwa.

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE