Szkoła Enduro — Dirt Day

Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś czy napraw­dę trze­ba jechać nad zato­kę lub w góry aby ode­tchnąć świe­żym powie­trzem, wyłą­czyć mózg i dać sobie w kość?! Czy napraw­dę myślisz, że trze­ba wydać 30 tysię­cy żeby spró­bo­wać jaz­dy off-road!

Naszym zda­niem nie trze­ba, wszyst­ko co potrze­bu­jesz masz w zasię­gu ręki. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie spe­cjal­ną ofer­tę spę­dze­nia pasjo­nu­ją­ce­go dnia w sio­dle moto­cy­kla Endu­ro. Co cie­ka­we możesz zabrać ze sobą part­ner­kę, dora­sta­ją­cą lato­rośl lub naj­lep­sze­go przyjaciela.

Dirt Day to ofer­ta dla tych, któ­rzy chcie­li­by spró­bo­wać off-roadu, ale nie są spre­cy­zo­wa­ni co do for­my. W spo­sób przy­stęp­ny i kom­plek­so­wy przed­sta­wia­my Wam w jed­nym dniu tre­nin­gi, pro­stą prze­jażdż­kę lub wal­kę z terenem.

Wyjąt­ko­we jest to, że sto­pień trud­no­ści zale­ży w 95% od Was samych! Czy­li to Wy decy­du­je­cie czy prze­jeż­dża­cie most­kiem, czy poko­nu­je­cie rzecz­kę… pod nim. Jest to zatem jed­no­cze­śnie nie­dziel­na prze­jażdż­ka moto­cy­klem, pośród zie­le­ni i pięk­nych wido­ków oraz solid­ne wyzwa­nie szy­te na mia­rę Waszych potrzeb i moż­li­wo­ści, gdzie moż­na wyką­pać się w bło­cie i porząd­nie się umor­do­wać. U nas każ­dy znaj­dzie swój Dakar!!!

Na tre­nin­gach poka­zu­je­my jak sobie radzić z moto­cy­klem tere­no­wym w aspek­cie trwa­ją­cej wyciecz­ki. Macie oka­zję prze­ko­nać się jak wyglą­da praw­dzi­wy tre­ning pod okiem instruk­to­ra. Ćwi­cze­nia stacjonarne

Pro­gram zajęć prze­wi­du­je spo­tka­nie w wyzna­czo­nym miej­scu i odpra­wę połą­czo­ną z instruk­ta­rzem oraz pierw­szym tre­nin­giem. Do następ­nych miejsc, gdzie reali­zo­wa­ne będą dal­sze ćwi­cze­nia dojeż­dża­my na moto­cy­klach, jadąc na prze­łaj za instruk­to­rem, podzi­wia­jąc wido­ki i poko­nu­jąc napo­tka­ne przeszkody.

Pro­gram Imprezy:

  • Szko­le­nie teo­re­tycz­ne 30 min
  • Tre­nin­gi wybra­nych ele­men­tów jaz­dy tere­no­wej – 2h (4*30 min)
  • Posi­łek w sty­lu endu­ro w usta­lo­nym wcze­śniej miej­scu 1 h (moż­na zapro­sić zna­jo­mych lub rodzinę)
  • Prze­lot­ka w for­mie dojaz­dów na tre­nin­gi prak­tycz­ne – 2 h
  • Czas prze­zna­czo­ny na wygrze­by­wa­nie się z bło­ta lub medy­ta­cję w cie­niu drze­wa – 30 min

W sumie z nie­zbęd­ny­mi prze­rwa­mi na wypo­czy­nek i uzu­peł­nie­nie pły­nów 6 h na łonie natury.

Cena za udział w impre­zie wyno­si 700 PLN brut­to i obejmuje:

  • moto­cykl enduro
  • asy­sta i szko­le­nie przez dwóch instruktorów
  • kom­plet­ny strój endu­ro (buty,kask,ochraniacze)
  • ase­ku­ra­cja w cza­sie przelotek,
  • posi­łek i napoje.

Oso­by chcą­ce wziąć udział w impre­zie są zobo­wią­za­ne posia­dać waż­ne pra­wo jaz­dy kate­go­rii A.

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE