Błoto, ryk silnika, hopa… Moto­crossowy raj.

Jedziesz z nami ?

Szkoła ENDURO

Pro­wa­dzo­ne przez nas zaję­cia są skie­ro­wa­ne do sze­ro­kiej gru­py osób, nie­ko­niecz­nie moto­cy­kli­stów (…jesz­cze 🙂 )

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie zaję­cia skie­ro­wa­ne do zaczy­na­ją­cych swo­ją przy­go­dę z tere­nem jak i osób jeż­dżą­cych, czę­sto posia­da­ją­cych swo­je wła­sne moto­cy­kle i chcą­cych jeź­dzić jesz­cze lepiej – szyb­ciej i bezpieczniej.

Na każ­dych zaję­ciach sta­ra­my się zaprzy­jaź­nić was z moto­cy­klem i poka­zu­je­my jak radzić sobie w róż­nych sytu­acjach, któ­re mogą was zasko­czyć w tere­nie, a tak­że ćwi­czy­my spraw­ne poru­sza­nie się nim zarów­no na pro­stych jak i w zakrę­tach. Nauczy­my was kil­ku sztu­czek, któ­re pozwo­lą wam łatwiej radzić sobie z trud­no­ścia­mi i z łatwo­ścią robić rze­czy do tej pory niewyobrażalne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami:

Podstawowy

Jaz­da w tere­nie – pod­sta­wy jaz­dy. Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie potwier­dza, że naj­lep­sze efek­ty osią­ga się po przej­ściu całe­go cyklu, ponie­waż tre­nin­gi zosta­ły przy­go­to­wa­ne zgod­nie z zasa­dą stop­nio­wa­nia trudności.

DTJ Poziom 1

Nauka bar­dziej zaawan­so­wa­nej tech­ni­ki jaz­dy, tro­chę przy­spie­sza­my, na pew­no się ubrudzimy!

Trening Praktyczny

Ćwi­cze­nie czy­ni mistrza. Dzię­ki tre­nin­gom prak­tycz­nym będziesz mógł roz­wi­jać swe umie­jęt­no­ści. Regu­lar­nie orga­ni­zu­je­my w cie­ka­wych miej­scach zaję­cia prak­tycz­ne na któ­rych możesz szli­fo­wać poszcze­gól­ne ele­men­ty tech­ni­ki jaz­dy enduro.

Przelotki

Jaz­da endu­ro w czy­stej posta­ci. Ele­men­ty tech­nicz­ne wytre­no­wa­ne na kur­sach i tre­nin­gach sto­su­je­my w prak­ty­ce. Ale rów­nież dzień spę­dzo­ny na świe­żym powie­trzu i zdro­wy fizycz­ny wysiłek.

Warsztatowe

Na kur­sach warsz­ta­to­wych ukie­run­ko­wa­nych na off-road poka­że­my Wam jak wła­ści­wie dbać o moto­cykl tere­no­wy, by słu­żył wam dłu­go i bez­a­wa­ryj­nie. Z racji tego, że jest to sprzęt wyczy­no­wy, nara­żo­ny na potwor­ne obcią­że­nia, liczą się tutaj nie­co inne rzeczy 

Dirt Day

Zasta­na­wia­łeś się kie­dyś czy napraw­dę trze­ba jechać nad zato­kę lub w góry aby ode­tchnąć świe­żym powie­trzem, wyłą­czyć mózg i dać sobie w kość?! Czy napraw­dę myślisz, że trze­ba wydać 30 tysię­cy żeby spró­bo­wać jaz­dy off-road! Naszym zda­niem nie trzeba

Enduro Test Day

Pro­po­zy­cja dla każ­de­go kto chciał­by spró­bo­wać jaz­dy moto­cy­klem off roado­wym. Lep­szej oka­zji do spró­bo­wa­nia czy to zaba­wa dla Was raczej nie znajdziecie 

Zapisz się na dowol­ny kurs doszka­la­ją­cy już dziś

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE