Kategoria A

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ


Wybierz inte­re­su­jącą Cię kate­go­rię prawa jazdy:
Wybierz Ter­min Roz­po­czę­cia Kursu:
Podaj swoj dane: (wszyst­kie dane wymagane)


Zezwa­lam na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych w zakre­sie reali­za­cji niniej­szego zlecenia


Kate­go­ria A

Upraw­nia do kie­ro­wa­nia: każ­dym moto­cy­klem, każ­dym moto­ro­we­rem; Czyli innymi słowy na peł­nym legalu powo­zimy wszyst­kim co ma dwa koła, nie zależ­nie od pojem­no­ści, mocy i pręd­ko­ści maksymalnej.

Dla kogo?

Musisz mieć skoń­czone 24 lata o ile nie posia­da­łeś wcze­śniej innego prawa jazdy na jed­no­ślad (A1 lub A2), jeśli jesteś szczę­śli­wym posia­da­czem tako­wego przez okres co naj­mniej 2 lat wystar­czy, że stuk­neła Ci 20. Szko­le­nie możesz roz­po­cząć na 3 mie­siące przed ukoń­cze­niem okre­ślo­nego powy­żej wieku.

Co dosta­jesz w ramach kursu?

Oprócz stan­dar­do­wych rze­czy takich jak: kom­plet mate­ria­łów szko­le­nio­wych, testy egza­mi­na­cyjne, wykład i szko­le­nie prak­tyczne ofe­ru­jemy Ci indy­wi­du­alne podej­ście, bez­pie­czeń­stwo, ela­stycz­no­ści, nasz entu­zjazm i cier­pli­wość. Z przy­jem­no­ścią prze­ka­żemy Ci nasze doświad­cze­nie, poka­żemy jak, kiedy i do czego uży­wać moto­cy­kla, jak się ubrać, jaki wybrać kask, jakie są formy tej dwu­ko­ło­wej zabawy. Do Two­jej dys­po­zy­cji jest sala wykła­dowa, plac manew­rowy i nasze uko­chane moto­cy­kle. Jeste­śmy ubez­pie­czeni więc kom­plet­nie nie mar­twisz się o sprzęt, możesz w pełni skon­cen­tro­wać się na zdo­by­wa­niu upra­gnio­nego prawa jazdy.

Ile szko­le­nie trwa?

Cały pro­gram szko­le­nia obej­muje 4 spo­tka­nia czę­ści teo­re­tycz­nej po 6 h zega­ro­wych, które odby­wają się w soboty i nie­dziele. Zaj­mie to nam więc 2 week­endy czyli 2 tygo­dnie. Jeż­dzimy zawsze po 2 h czeka nas więc 11 spo­tkań. Plac manew­rowy pra­cuje i jazdy prak­tyczne odby­wają się od 7.00 do 20.00 przez 6 dni w tygo­dniu. Tempo szko­le­nia zależy od Cie­bie i Two­jego wol­nego czasu. Według nas opty­mal­nie jest reali­zo­wać jazdy w tem­pie 3x2h na tydzień co prze­kłada się na łączny czas 3 tygo­dnie. Całość kursu można spo­koj­nie zre­ali­zo­wać w 5 tygo­dni. Nie szko­limy tysięcy kur­san­tów więc zja­wi­sko wie­lo­dnio­wego cze­ka­nia na zaję­cia nie występuje.

Jak roz­po­cząć kurs?

Ruch I — Rezer­wa­cja miej­sca przy pomocy for­mu­la­rza zamiesz­czo­nego na górze strony.

Ruch II — Pod­da­jesz się bada­niu lekar­skiemu stwier­dza­ją­cemu brak prze­ciw­ska­zań do kie­ro­wa­nia pojaz­dami. Pamie­taj zazna­czyć, że cho­dzi o kate­go­rie A bo zakres bada­nia jest zależny od kate­go­rii. Koszt takiego bada­nia wacha się od 70 zł do 300 zł w zależ­no­ści czy potrzebne są dodat­kowe bada­nia oku­li­styczne. Możesz je wyko­nać w prak­tycz­nie każ­dej przychodni.

Ruch III - Wizyta w Wydziale Komu­ni­ka­cji wła­ści­wym ze względu na miej­sce Two­jego zamiesz­ka­nia, i zło­że­nie wnio­sku o wyda­nie Pro­filu Kan­dy­data na Kie­rowce (PKK) do wnio­sku dołą­czasz: dowód tożsamości,aktualną foto­gra­fie, orze­cze­nie lekar­skie stwier­dza­jące brak prze­ciwwska­zań do kie­ro­wa­nia pojaz­dem, kse­ro­ko­pie prawa jazdy (w przy­padku, gdy posia­dasz prawo jazdy). Wyda­nie wnio­sku trwa od 1 do 5 dni w zależ­no­ści od Wydziału Komu­ni­ka­cji i jest bezpłatne

Ruch IV — Prze­sła­nie nam PKK, Numeru Pesel co pozwali nam na wpi­sa­nie Two­jej osoby do ewi­den­cji osób szko­lo­nych, po naszemu możemy zaczy­nać szko­le­nie. Witamy

Jak wygląda szkolenie?

Zaczy­namy od wykładu (30 godzin lek­cyj­nych) podzie­lo­nych na 4 bloki. Przed­sta­wimy wszyst­kie zagad­nie­nia zawarte w obo­wiąz­ko­wym pro­gra­mie, dodamy tro­che niu­an­sów nie­zbęd­nych by bez­piecz­nie korzy­stać z motka, Sądzi­cie, że to strata czasu? A My jeste­śmy prze­ko­nani, że to nie­zbędny ele­ment szko­le­nia, bo tylko tu w warun­kach kole­żeń­skiej poga­wędki wytłu­ma­czymy Wam dla­czego nie wolno patrzeć przed koło moto­cy­kla, dla­czego pozy­cja w sio­dle ma takie zna­cze­nie, co to jest ten prze­ciw­skręt, jak unik­nąć kło­po­tów prze­ci­ska­jąc się mię­dzy autami w miej­skim korku ale także opo­wiemy o aktu­al­nych tren­dach w moto­cy­klo­wej modzie, co jest tylko modne a co potrzebne. Jak i jaki wybrać moto­cykl i jak się na niego ubrać.

Na zakoń­cze­nie poświę­cimy kilka godzin na szko­le­nie z udzie­la­nia pomocy przed­me­dycz­nej i nie ma mowy o nud­na­wym wykła­dzie Pana Dok­tora, będziemy ćwi­czyć i jesz­cze raz ćwi­czyć, wyko­rzy­stamy do tego fan­tomy, maski, ręka­wice, metry ban­daży, nosze, koł­nie­rze innymi słowy to w pełni prak­tyczny instruk­taż jak rato­wać ludz­kie życie i zdrowie.

pierwsza pomoc

Po odby­ciu nie­zbęd­nych ćwi­czeń na sucho zapra­szamy na plac, i tu przy­swa­jamy sobie pod­stawy kie­ro­wa­nia moto­cy­klem, ruszamy, zatrzy­mu­jemy, oswa­jamy to mon­strum na któ­rym sie­dzimy. W następ­nym kroku uczymy się hamo­wać coraz moc­niej i moc­niej, pozna­jemy taj­niki prze­ciw­skrętu, szu­kamy pod­nóż­ków. Zaczy­namy zma­gać się z zada­niami egzaminacyjnymi.

IMG_0328IMG_0299

Sprawdź jak do nas doje­chać
Ten etap koń­czymy małym pod­su­mo­wa­niem i roz­po­czy­namy jazdy miej­skie, zamie­niamy teo­rie w prak­tyke czyli uczymy jak sobie pora­dzić w tym gąsz­czu bla­sza­ków, cało, zdrowo i bez­piecz­nie dotrzeć z punktu A do punktu B i mieć jesz­cze przy tym ubaw po pachy. Prze­ćwi­czymy jazde po mie­ści, auto­stra­dzie, nocą, Opa­nu­jemy manewry wymi­ja­nia, omi­ja­nia, włą­cza­nia się do ruchu i co naj­waż­niej­sze hamo­wa­nia w tym awa­ryj­nego. Poka­żemy gdzie patrzeć by nie wylą­do­wać ma masce Pana/Pani w Bia­łej Octa­vii, jak być widocz­nym, który pas ruchu zająć i jak się usta­wić pod świa­tłami i wiesz co zawsze będziemy przy Tobie jako Twój ple­cak (a może Anioł Stróź).

Spę­dzi­li­śmy razem już 20 h czas na małe pod­su­mo­wa­nie i omó­wie­nie poziomu wyszko­le­nia. Dowiesz się jaka jest nasza ocena Two­ich umie­jęt­no­ści czy jesteś gotów do egza­minu i czy co waż­niej­sze jesteś przy­go­to­wany do samo­dziel­nej jazdy. Wspól­nie podej­mu­jemy decy­zje: przy­stę­pu­jesz do egza­minu wewnętrz­nego czy jeź­dzimy dalej pamię­taj masz jesz­cze dwie godziny i sam decy­du­jesz na co je wyko­rzy­stasz, możesz dalej szli­fo­wać skill albo zosta­wić je sobie aby poćwi­czyć przed samym egza­mi­nem albo spró­bo­wać jazd na moto­cy­klu enduro.

Teraz czeka Cię poważny spraw­dzian, egza­min wewnętrzny. Odbywa się on w cało­ści na placu manew­ro­wym i składa się z dwóch czę­ści : teo­ria i prak­tyka. Oba egza­miny prze­pro­wa­dzane są w spo­sób ana­lo­giczny jak te w WORD masz więc moż­li­wość prze­tar­cia się przed wła­ściwą próbą. I to w zasa­dzie koniec Two­jego szko­le­nia, prze­ka­zu­jemy Twoje PKK do Wydziału Komu­ni­ka­cji. Pozo­staje nam cze­kać na wynik egza­minu i trzy­mać kciuki.

A jak wygląda ten mityczny egzamin?

Pod­sta­wowa zasada nie wolno się go bać, to spraw­dzian nic wię­cej, choć wynik czę­sto zależy od Two­jej kon­dy­cji psycho-fizycznej danego dnia, to nie jest mimo wszystko to coś, czego nie pokonasz.

Egza­min składa się z dwóch czę­ści możesz je zda­wać jed­no­cze­śnie bądź oddziel­nie. W War­sza­wie koszty kształ­tują się nastę­pu­jąco: Teo­ria 30 zł; Prak­tyka 180 zł. Egza­min zda­jemy w War­sza­wie tylko na ul. Odlew­ni­czej możesz go jed­nak zda­wać w innym wybra­nym przez Cie­bie WORD-zie na tere­nie kraju. Uwaga przy zapi­sie na egza­min łączony, w przy­padku braku powo­dze­nia na teo­rii opłata za część prak­tyczną przepada.

Egza­min teo­re­tyczny
Na prze­czy­ta­nie każ­dego z 32 pytań, doty­czą­cych wie­dzy pod­sta­wo­wej (20 pytań) mamy 20 sekund, a na odpo­wiedź 15 s. Odpo­wia­damy „tak” lub „nie”. Zapo­znać się z tre­ścią i wybrać jedną z pro­po­no­wa­nych trzech odpo­wie­dzi (A, B lub C) na każde z pytań z zakresu wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej (12 pytań) powin­ni­śmy w ciągu 50 sekund. Wynik i odpo­wiedź na naj­waż­niej­sze pyta­nie — zda­li­śmy czy nie? — otrzy­mu­jemy natych­miast po ostat­nim klik­nię­ciu. Aby zali­czyć egza­min należy zebrać mini­mum 92% punk­tów czyli 68 na 74 moż­li­wych. Testy są jed­no­krot­nego wyboru i nie ma moż­li­wo­ści popra­wie­nia już udzie­lo­nej odpowiedzi

Zobacz jak wygląda test

Egza­min Prak­tyczny
Kur­sant ma za zada­nie prze­pro­wa­dzać moto­cykl (wypro­wa­dzić go z garażu) oraz doko­nać pro­stej inspek­cji przed jazdą. Następ­nie czeka na niego ósemka. Należy obje­chać dwa pachołki roz­miesz­czone na obsza­rze o kształ­cie pro­sto­kąta. Następ­nie mamy wolny sla­lom. To naj­trud­niej­sza część egza­minu i wymaga opa­no­wa­nia umie­jęt­no­ści, które potem przy­da­dzą się w miej­skim korku.
Dalej mamy szybki sla­lom i omi­ja­nie prze­szkody. Ten pierw­szy należy wyko­nać ze śred­nią pręd­ko­ścią mini­mum 30 km/h ten drugi test przy pręd­ko­ści nie mniej­szej niż 50 km/h.Jako ostat­nie do poko­na­nia zostaje nam rusza­nie na wzniesieniu.

Zobacz zada­nia egza­mi­na­cyjne

Następ­nie ruszamy w mia­sto, moto­cykl pro­wa­dzimy samo­dziel­nie a egza­mi­na­tor znaj­duje się w samo­cho­dzie za nami. Wydaje on nam pole­ce­nia drogą radiową. Egza­min trwa 40 min lecz może być skró­cony do 25 min o ile egza­mi­na­tor uzna że wyko­na­li­śmy wszyst­kie zada­nia. Prze­pisy szcze­gó­łowo regu­lują zakres zadań do wyko­na­nia i znaj­dziesz je w sek­cji poniżej.

Ile to kosz­tuje i jak płacimy?

Koszt kursu to 1500 zł. W maju i czerwcu możesz sko­rzy­stać z jed­nej z naszych wio­sen­nych pro­mo­cji. Pła­cimy zawsze w dwu ratach: I przy zapi­sie 700 zł. II rata naj­póż­niej przed egza­mi­nem wewnętrz­nym. Masz pro­blem i chciał­byś ina­czej usta­lić ter­miny płat­no­ści mów coś ustalimy.

Sprawdż Aktu­alne Pro­mo­cje

Prak­tyczne linki:

Pod­stawy Prawne:- Pro­gram obo­wiąz­kowy str.16–59
Pod­stawy Prawne:- Egza­min
Sprawdż Sta­tus Two­jego PKK
Sprawdż Sta­tus Two­jego Prawa Jazdy