Pawel Nec

Cho­ro­bli­wie zara­żo­ny bak­cy­lem moto­cy­klo­wym (ani chy­bi komar w dzie­ciń­stwie, kleszcz albo ston­ka jakaś). W PARA­mo­to oprócz tre­ne­ra dosko­na­le­nia robi tak­że za czło­wie­ka od PR. Doba ma za mało godzin, a rok za mało dni, żeby dało się cho­ciaż­by pomy­śleć o reali­za­cji jego pomy­słów. Kom­pleks zwią­za­ny z niskim wzro­stem leczy wyso­kim tere­no­wym moto­cy­klem. Wszę­dzie go peł­no. Usie­dzieć w mia­rę spo­koj­nie potra­fi tyl­ko za drzwia­mi z wycię­tym ser­dusz­kiem. Jak nikt inny potra­fi zara­zić ener­gia i pasją. Ma sza­tań­skie pomy­sły doty­czą­ce metod szko­le­nia i aniel­ską cier­pli­wość do prze­ka­zy­wa­nia wie­dzy. W dzie­dzi­nie naucza­nia bije wszel­kie rekor­dy i z tego czer­pie naj­więk­szy FUN. Pokrzy­czy, poska­cze ale jak trze­ba będzie tłu­ma­czyć nawet dru­ko­wa­ny­mi lite­ra­mi. Moto­cykl, tere­no­wy czy szo­so­wy, duży czy mały nie będzie dla cie­bie zagad­ką po „star­ciu” z tym facetem.

Sala wykładowa

Plac manewrowy

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE