Zapisz się na kurs już dziś:

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Szkoła motocyklistów

Para­mo­to — Szko­ła Moto­cy­kli­stów do ide­al­ne miej­sce by zre­ali­zo­wać swo­je marze­nie o „praw­ku na motor”. Gru­pa pasjo­na­tów moto­cy­kli, sku­te­rów i wszyst­kie­go co ma dwa koła i wypo­sa­żo­ne jest w motor wpro­wa­dzi Cię w spo­sób bez­piecz­ny, kom­for­to­wy i ela­stycz­ny w świat moto­cy­kli. Na naszych kur­sach zdo­bę­dziesz pra­wo jaz­dy kate­go­rii A,A2,A1AM.

paramoto-logo

Kursy paramoto to:

 • instruk­tor jest cały czas dla Ciebie
 • masz pra­wo nie umieć jeź­dzić moto­cy­klem 😉 – my to zmienimy 
 • spę­dzisz czas wśród ludzi, któ­rych łączy miłość do 2 kół
 • nasze moto­cy­kle są, NOWE, nie znisz­czo­ne i zadbane
 • chce­my dzie­lić się naszą pasją, dla­te­go dowiesz się wszyst­kie­go a bez­pie­czeń­stwie zarów­no bier­nym jak i aktywnym, 
 • ogra­ni­czo­na gwa­ran­cja zdawalności

Wybierz kategorie odpowiednią dla Ciebie

Wiek / Pojazd

Moto­ro­wer

Moto­cykl, sku­ter 125ccm

Moto­cykl, sku­ter do mocy 35KW

Dowol­ny moto­cykl, skuter

24lat

AM

-

-

-

24lat

AM,A1,B1

-

-

-

24lat

AM,A1,B1,B,A2

A1,A2

A2

-

24lat

AM,A1,B1,B,A2,A*,C,D

A1,A2,A*,B**,A

AM,A1,B1,B,A2,A*,C,D

A

24lat

AM,A1,B1,B,A2,A*,C,D

A1,A2,A*,B**,A

AM,A1,B1,B,A2,A*,C,D

A

*pra­wo jaz­dy kate­go­rii A na motor w wie­ku poni­żej 24 lat moż­na uzy­skać pod warun­kiem posia­da­nia przez okres co naj­mniej dwu lat moto­cy­klo­we­go pra­wa jaz­dy kate­go­rii A2
** moto­cy­kle o pojem­no­ści 125 cm3 może pro­wa­dzić posia­dacz pra­wa jaz­dy kate­go­rii B pod warun­kiem że posia­da je co naj­mniej 3 lata, mini­mal­ny wiek zatem wyno­si 21 lat.

Zapisy na kurs

 1. Rezer­wa­cja miej­sca przy pomo­cy for­mu­la­rza zamiesz­czo­ne­go na górze strony.
 2. Pod­da­jesz się bada­niu lekar­skie­mu stwier­dza­ją­ce­mu brak prze­ciw­ska­zań do kie­ro­wa­nia pojaz­da­mi. Pamie­taj by zazna­czyć, że cho­dzi o kate­go­rie A, A1 lub A2 bo zakres bada­nia jest zależ­ny od kate­go­rii. Koszt takie­go bada­nia wacha się od 70 zł do 300 zł w zależ­no­ści czy potrzeb­ne są dodat­ko­we bada­nia oku­li­stycz­ne. Możesz je wyko­nać w prak­tycz­nie każ­dej przychodni.
 3. Wizy­ta w Wydzia­le Komu­ni­ka­cji wła­ści­wym ze wzglę­du na miej­sce Two­je­go zamiesz­ka­nia, i zło­że­nie wnio­sku o wyda­nie Pro­fi­lu Kan­dy­da­ta na Kie­row­ce (PKK) do wnio­sku dołą­czasz: dowód toż­sa­mo­ści, aktu­al­ną foto­gra­fie, orze­cze­nie lekar­skie stwier­dza­ją­ce brak prze­ciw­wska­zań do kie­ro­wa­nia pojaz­dem, kse­ro­ko­pie pra­wa jaz­dy (w przy­pad­ku, gdy posia­dasz pra­wo jaz­dy). Wyda­nie wnio­sku trwa od 1 do 5 dni w zależ­no­ści od Wydzia­łu Komu­ni­ka­cji i jest bezpłatne.
 4. Prze­sła­nie nam PKK, Nume­ru Pesel co pozwa­li nam na wpi­sa­nie Two­jej oso­by do ewi­den­cji osób szko­lo­nych, po nasze­mu może­my zaczy­nać szko­le­nie. Witamy.

PKK co i jak?

PKK — pro­fil kan­dy­da­ta na kie­row­cę — zestaw danych, któ­re iden­ty­fi­ku­ją oso­bę, któ­ra chce uzy­skać pra­wo jaz­dy ma moto­cykl. Na pod­sta­wie PKK urzę­dy, szko­ły jaz­dy, WORD-y, któ­re bio­rą udział w pro­ce­sie uzy­ski­wa­nia pra­wa jaz­dy roz­po­zna­ją kan­dy­da­ta na kierowcę.

Gdzie złożyć wniosek?

 • W urzę­dzie sta­ro­stwa powia­to­we­go w two­im miej­scu zamieszkania.
 • W urzę­dzie mia­sta — jeśli miesz­kasz w mie­ście na pra­wach powiatu. 
 • W urzę­dzie dziel­ni­cy — jeśli miesz­kasz w Warszawie.

Idź do urzę­du oso­bi­ście. Jeśli ze wzglę­du na cho­ro­bę, nie­peł­no­spraw­ność lub inny powód, nie możesz tego zro­bić. Wte­dy wyślij doku­men­ty pocztą.

Gdzie i kiedy odebrać PKK?

Masz dwie moż­li­wo­ści odbio­ru: w urzę­dzie albo jeśli wnio­sek wyślesz pocz­tą — numer PKK też dosta­niesz pocz­tą. Numer PKK dostaniesz:

 • od razu — jeśli twój wnio­sek będzie kompletny,
 • do 2 dni — jeśli urząd będzie musiał spraw­dzić two­je dane,
 • do mie­sią­ca — jeśli urząd musi wyja­śnić two­ją sytu­ację, na przy­kład masz nega­tyw­ne orze­cze­nie lekarskie,
 • do 2 mie­się­cy — jeśli two­ja sytu­acja będzie wyma­ga­ła dodat­ko­wych wyjaśnień.

Co przygotować?

 • wnio­sek o wyda­nie pra­wa jazdy,
 • orze­cze­nie lekarskie,
 • aktu­al­ne zdjęcie
 • dowód oso­bi­sty albo pasz­port. Jeśli jesteś cudzo­ziem­cem, weź pasz­port albo kar­tę pobytu,
 • doku­ment, któ­ry potwier­dzi adres zamel­do­wa­nia, na przy­kład dowód oso­bi­sty, kar­tę poby­tu albo zaświad­cze­nie o zamel­do­wa­niu na pobyt sta­ły albo cza­so­wy. Jeśli masz nowy dowód oso­bi­sty, w któ­rym nie ma adre­su zamel­do­wa­nia — weź z dowol­ne­go urzę­du gmi­ny zaświad­cze­nie o zamel­do­wa­niu. Jeśli nie masz mel­dun­ku — zapy­taj urzęd­ni­ka, co zrobić,
 • kse­ro dotych­cza­so­we­go pra­wa jazdy
 • pisem­na zgo­da rodzi­ców albo opie­ku­na praw­ne­go — jeśli wkrót­ce skoń­czysz 18 lat. Idź do urzę­du z rodzi­cem albo opie­ku­nem praw­nym — musi pod­pi­sać przy urzęd­ni­ku doku­ment, w któ­rym zga­dza się na roz­po­czę­cie kur­su i wyda­nie pra­wa jazdy, 

Ile zapłacisz?

100,50zł za wyda­nie pra­wa jazdy

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Jak szkolimy

Zaczy­na­my od wykła­du (30 godzin lek­cyj­nych) podzie­lo­nych na 4 blo­ki. Przed­sta­wi­my wszyst­kie zagad­nie­nia zawar­te w obo­wiąz­ko­wym pro­gra­mie, doda­my tro­chę niu­an­sów nie­zbęd­nych by bez­piecz­nie korzy­stać z moto­cy­kla. Sądzi­cie, że to stra­ta cza­su? A My jeste­śmy prze­ko­na­ni, że to nie­zbęd­ny ele­ment szko­le­nia, bo tyl­ko tu w warun­kach kole­żeń­skiej poga­węd­ki wytłu­ma­czy­my Wam dla­cze­go nie wol­no patrzeć przed koło moto­cy­kla, dla­cze­go pozy­cja w sio­dle ma takie zna­cze­nie, co to jest ten prze­ciw­skręt, jak unik­nąć kło­po­tów prze­ci­ska­jąc się mię­dzy auta­mi w miej­skim kor­ku ale tak­że opo­wie­my o aktu­al­nych tren­dach w moto­cy­klo­wej modzie, co jest tyl­ko mod­ne a co potrzeb­ne. Jak i jaki wybrać moto­cykl i jak się na nie­go ubrać. Na zakoń­cze­nie poświę­ci­my kil­ka godzin na szko­le­nie z udzie­la­nia pomo­cy przed­me­dycz­nej i nie ma mowy o nud­na­wym wykła­dzie Pana Dok­to­ra, będzie­my ćwi­czyć i jesz­cze raz ćwi­czyć, wyko­rzy­sta­my do tego fan­to­my, maski, ręka­wi­ce, metry ban­da­ży, nosze, koł­nie­rze inny­mi sło­wy to w peł­ni prak­tycz­ny instruk­taż jak rato­wać ludz­kie życie i zdrowie.

Po odby­ciu nie­zbęd­nych ćwi­czeń na sucho zapra­sza­my na plac, i tu przy­swa­ja­my sobie pod­sta­wy kie­ro­wa­nia moto­cy­klem, rusza­my, zatrzy­mu­je­my, oswa­ja­my to mon­strum na któ­rym sie­dzi­my. W następ­nym kro­ku uczy­my się hamo­wać coraz moc­niej i moc­niej, pozna­je­my taj­ni­ki prze­ciw­skrę­tu, szu­ka­my pod­nóż­ków. Zaczy­na­my zma­gać się z zada­nia­mi egzaminacyjnymi.

Ten etap koń­czy­my małym pod­su­mo­wa­niem i roz­po­czy­na­my jaz­dy miej­skie, zamie­nia­my teo­rie w prak­ty­kę czy­li uczy­my jak sobie pora­dzić w tym gąsz­czu bla­sza­ków, cało, zdro­wo i bez­piecz­nie dotrzeć z punk­tu A do punk­tu B i mieć jesz­cze przy tym ubaw po pachy. Prze­ćwi­czy­my jaz­dę po mie­ście, auto­stra­dzie, nocą, Opa­nu­je­my manew­ry wymi­ja­nia, omi­ja­nia, włą­cza­nia się do ruchu i co naj­waż­niej­sze — hamo­wa­nia — w tym awa­ryj­ne­go. Poka­że­my gdzie patrzeć by nie wylą­do­wać ma masce Pana/Pani w Bia­łej Octa­vii, jak być widocz­nym, któ­ry pas ruchu zająć i jak się usta­wić pod świa­tła­mi i wiesz co zawsze będzie­my przy Tobie jako Twój ple­cak (a może Anioł Stróż).

Spę­dzi­li­śmy razem już 20 h czas na małe pod­su­mo­wa­nie i omó­wie­nie pozio­mu wyszko­le­nia. Dowiesz się jaka jest nasza oce­na Two­ich umie­jęt­no­ści czy jesteś gotów do egza­mi­nu i czy co waż­niej­sze jesteś przy­go­to­wa­ny do samo­dziel­nej jaz­dy. Wspól­nie podej­mu­je­my decy­zje: przy­stę­pu­jesz do egza­mi­nu wewnętrz­ne­go czy jeź­dzi­my dalej pamię­taj masz jesz­cze dwie godzi­ny i sam decy­du­jesz na co je wyko­rzy­stasz, możesz dalej szli­fo­wać skill albo zosta­wić je sobie aby poćwi­czyć przed samym egza­mi­nem albo spró­bo­wać jazd na moto­cy­klu endu­ro. Teraz cze­ka Cię poważ­ny spraw­dzian, egza­min wewnętrz­ny. Odby­wa się on w cało­ści na pla­cu manew­ro­wym i skła­da się z dwóch czę­ści : teo­ria i prak­ty­ka. Oba egza­mi­ny prze­pro­wa­dza­ne są w spo­sób ana­lo­gicz­ny jak te w WORD masz więc moż­li­wość prze­tar­cia się przed wła­ści­wą pró­bą. I to w zasa­dzie koniec Two­je­go szko­le­nia, prze­ka­zu­je­my Two­je PKK do Wydzia­łu Komu­ni­ka­cji. Pozo­sta­je nam cze­kać na wynik egza­mi­nu i trzy­mać kciuki.

Jak zdać egzamin na motocyklowe prawo jazdy? 

Na prze­czy­ta­nie każ­de­go z 32 pytań, doty­czą­cych wie­dzy pod­sta­wo­wej (20 pytań) mamy 20 sekund, a na odpo­wiedź 15s. Odpo­wia­da­my „tak” lub „nie”. Zapo­znać się z tre­ścią i wybrać jed­ną z pro­po­no­wa­nych trzech odpo­wie­dzi (A, B lub C) na każ­de z pytań z zakre­su wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej (12 pytań) powin­ni­śmy w cią­gu 50 sekund. Wynik i odpo­wiedź na naj­waż­niej­sze pyta­nie – zda­li­śmy czy nie? – otrzy­mu­je­my natych­miast po ostat­nim klik­nię­ciu. Aby zali­czyć egza­min nale­ży zebrać mini­mum 92% punk­tów czy­li 68 na 74 moż­li­wych. Testy są jed­no­krot­ne­go wybo­ru i nie ma moż­li­wo­ści popra­wie­nia już udzie­lo­nej odpowiedzi

Egzamin teoretyczny

Pod­sta­wo­wa zasa­da nie wol­no się go bać, to spraw­dzian nic wię­cej, choć wynik czę­sto zale­ży od Two­jej kon­dy­cji psy­cho­fi­zycz­nej dane­go dnia, to nie jest mimo wszyst­ko to coś, cze­go nie poko­nasz. Egza­min skła­da się z dwóch czę­ści możesz je zda­wać jed­no­cze­śnie bądź oddziel­nie. W War­sza­wie kosz­ty kształ­tu­ją się nastę­pu­ją­co: teo­ria 30 zł; prak­ty­ka 180 zł. Egza­min zda­je­my w War­sza­wie na ul. Odlew­ni­czej, możesz go jed­nak zda­wać w innym wybra­nym przez Cie­bie WORD-zie na tere­nie kra­ju. Uwa­ga przy zapi­sie na egza­min łączo­ny, w przy­pad­ku bra­ku powo­dze­nia na teo­rii opła­ta za część prak­tycz­ną przepada.

Egzamin paktyczny

Kur­sant ma za zada­nie prze­pro­wa­dzać moto­cykl (wypro­wa­dzić go z gara­żu) oraz doko­nać pro­stej inspek­cji przed jaz­dą. Następ­nie cze­ka na nie­go ósem­ka. Nale­ży obje­chać dwa pachoł­ki roz­miesz­czo­ne na obsza­rze o kształ­cie pro­sto­ką­ta. Następ­nie mamy wol­ny sla­lom. To naj­trud­niej­sza część egza­mi­nu i wyma­ga opa­no­wa­nia umie­jęt­no­ści, któ­re potem przy­da­dzą się w miej­skim kor­ku. Dalej mamy szyb­ki sla­lom i omi­ja­nie prze­szko­dy. Ten pierw­szy nale­ży wyko­nać ze śred­nią pręd­ko­ścią mini­mum 30 km/h ten dru­gi test przy pręd­ko­ści nie mniej­szej niż 50 km/h.Jako ostat­nie do poko­na­nia zosta­je nam rusza­nie na wznie­sie­niu. Zobacz zada­nia egza­mi­na­cyj­ne Następ­nie rusza­my w mia­sto, moto­cykl pro­wa­dzi­my samo­dziel­nie a egza­mi­na­tor znaj­du­je się w samo­cho­dzie za nami. Wyda­je on nam pole­ce­nia dro­gą radio­wą. Egza­min trwa 40 min, lecz może być skró­co­ny do 25 min o ile egza­mi­na­tor uzna że wyko­na­li­śmy wszyst­kie zada­nia. Prze­pi­sy szcze­gó­ło­wo regu­lu­ją zakres zadań do wyko­na­nia i znaj­dziesz je w sek­cji poniżej.

Szczegółowy program szkoleń dla osób ubiegających się o motocyklowe prawo jazdy:

TEORIA

Zasa­dy i prze­pi­sy słu­żą­ce bez­piecz­ne­mu poru­sza­niu się pojaz­dem po dro­dze publicznej:

 • Zna­ki ostrzegawcze
 • Zna­ki zaka­zu, nakazu
 • Zna­ki infor­ma­cyj­ne, kie­run­ku i miej­sco­wo­ści, uzupełniające
 • Zna­ki dro­go­we poziome
 • Sygna­ły świetl­ne, sygna­ły dawa­ne przez kie­ru­ją­ce­go ruchem
 • Włą­cza­nie się do ruchu, skrzy­żo­wa­nia rów­no­rzęd­ne o Skrzy­żo­wa­nia ze zna­ka­mi okre­śla­ją­cy­mi pierw­szeń­stwo przejazdu
 • Skrzy­żo­wa­nia z sygna­li­za­cją świetl­ną Skrzy­żo­wa­nia lub przej­ścia dla pie­szych, miej­sca przy­stan­ków komu­ni­ka­cji publicznej
 • Pozy­cja pojaz­du na dro­dze, wjazd i zjazd ze skrzy­żo­wa­nia, zatrzy­ma­nie i postój
 • Zmia­na pasa ruchu, zmia­na kie­run­ku jaz­dy, bez­piecz­na jaz­da w tunelach
 • Wyprze­dza­nie
 • Omi­ja­nie, wymi­ja­nie, cofanie
 • Uży­wa­nie świa­teł zewnętrz­nych i sygna­łów pojazdu
 • Dodat­ko­we zna­ki dro­go­we dla kie­ru­ją­ce­go tram­wa­jem pozwolenie
 • Dopusz­czal­ne pręd­ko­ści pojaz­du, ograniczenia
 • Wypo­sa­że­nie pojaz­du zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem, wyko­rzy­sta­nie środ­ków ochron­nych, takich jak ręka­wi­ce, obu­wie, ubra­nie i kask

Zagro­że­nia zwią­za­ne z ruchem drogowym:

 • Zna­cze­nie zacho­wa­nia szcze­gól­nej ostroż­no­ści w sto­sun­ku do innych użyt­kow­ni­ków dro­gi, wysia­da­nie z pojaz­du, zabez­pie­cze­nie pojazdu
 • Zacho­wa­nie wobec pie­sze­go, wobec oso­by o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się
 • Zacho­wa­nie wobec rowe­rzy­sty i dzieci
 • Zacho­wa­nie na prze­jaz­dach kole­jo­wych i tramwajowych
 • Odstę­py i hamo­wa­nie motorem
 • Czyn­ni­ki ryzy­ka zwią­za­ne z róż­ny­mi warun­ka­mi dro­go­wy­mi, w szcze­gól­no­ści ze zmia­ną tych warun­ków w zależ­no­ści od pogo­dy i pory dnia lub nocy, wła­ści­wo­ści róż­nych typów dróg i zwią­za­ne z tym obo­wią­zu­ją­ce wymagania
 • Róż­ne pola widze­nia kie­row­ców, widocz­ność kie­row­ców motocykli
 • Tech­ni­ka kie­ro­wa­nia pojazdem 

Postę­po­wa­nie w sytu­acjach nad zwyczajnych :

 • Ogól­ne zasa­dy okre­śla­ją­ce zacho­wa­nie kie­row­cy w momen­cie awa­rii lub wypadku
 • Udzie­la­nie pierw­szej pomo­cy przedmedycznej
 • Spo­strze­ga­nie, oce­na sytu­acji i podej­mo­wa­nie decy­zji, szcze­gól­nie w zakre­sie cza­su reak­cji oraz zmian w zacho­wa­niu za kie­row­ni­cą, spo­wo­do­wa­nych wpły­wem alko­ho­lu, leków i pro­duk­tów lecz­ni­czych, sta­nem świa­do­mo­ści i zmę­cze­niem o Obo­wiąz­ki kie­row­cy i posia­da­cza pojaz­du o Czyn­ni­ki bez­pie­czeń­stwa odno­szą­ce się do pojaz­du, ładun­ku i prze­wo­żo­nych osób, odpo­wie­dzial­ność kierowcy/posiadacza pojazdu
 • Obo­wiąz­ki właściciela/posiadacza pojaz­du, ubez­pie­cze­nia, wyma­ga­ne dokumenty
 • Aspek­ty mecha­nicz­ne zwią­za­ne z zacho­wa­niem bez­pie­czeń­stwa na drodze

PLAC MANEWROWY

Przy­go­to­wy­wa­nie się do jaz­dy, spraw­dza­nie sta­nu tech­nicz­ne­go pod­sta­wo­wych ele­men­tów pojaz­du odpo­wie­dzial­nych bez­po­śred­nio za bez­pie­czeń­stwo jazdy:

 • Spraw­dza­nie sta­nu tech­nicz­ne­go pod­sta­wo­wych ele­men­tów pojaz­dów odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo ruchu drogowego: 
  • poziom ole­ju w silniku,
  • poziom pły­nu chłodzącego,
  • poziom pły­nu hamulcowego,
  • dzia­ła­nie sygna­łu dźwiękowego,
  • dzia­ła­nie świa­teł pozycyjnych/postojowych,
  • dzia­ła­nie świa­teł mijania,
  • dzia­ła­nie świa­teł drogowych,
  • dzia­ła­nie świa­teł hamo­wa­nia „STOP”,
  • dzia­ła­nie świa­teł kierunkowskazów,
  • dzia­ła­nie świa­teł awaryjnych,
 • Wyko­rzy­sta­nie odpo­wied­nie­go stro­ju ochronnego
 • Spraw­dze­nie sta­nu łańcucha
 • Zdję­cie pojaz­du z pod­pór­ki i prze­miesz­cze­nie go przy unie­ru­cho­mio­nym sil­ni­ku oraz pod­par­cie pojaz­du na podpórce
 • Rusza­nie z miej­sca oraz jaz­da pasem ruchu do przo­du i tyłu o Włą­cza­nie świa­teł odpo­wied­nich do jaz­dy w ruchu drogowym
 • Upew­nia­nie się o moż­li­wo­ści jaz­dy: wyklu­cze­nie praw­do­po­do­bień­stwa spo­wo­do­wa­nia zagro­że­nia w ruchu dro­go­wym, oce­na sytu­acji wokół pojazdu
 • Płyn­ne ruszanie
 • Jaz­da pasem ruchu do przo­du i tyłu
 • Zatrzy­ma­nie pojaz­du przed koń­cem i począt­kiem pasa ruchu
 • Rusza­nie z miej­sca do przo­du na wznie­sie­niu o Sla­lom wolny
 • Sla­lom szybki
 • Jaz­da po łukach w kształ­cie cyfry
 • Omi­nię­cie przeszkody

RUCH DROGOWY

 • Wjazd na dro­gę z obiek­tu przydrożnego
 • Jaz­da dro­ga­mi dwu­kie­run­ko­wy­mi jed­no­jez­dnio­wy­mi o róż­nej licz­bie wyzna­czo­nych i nie­wy­zna­czo­nych pasów ruchu, posia­da­ją­cy­mi odcin­ki pro­ste i łuki, wznie­sie­nia i spad­ki, obni­żo­ne i pod­wyż­szo­ne dopusz­czal­ne prędkości
 • Jaz­da dro­ga­mi dwu­kie­run­ko­wy­mi dwu­jez­dnio­wy­mi o róż­nej licz­bie wyzna­czo­nych i nie­wy­zna­czo­nych pasów ruchu, posia­da­ją­cy­mi odcin­ki pro­ste i łuki, wznie­sie­nia i spad­ki, obni­żo­ne i pod­wyż­szo­ne dopusz­czal­ne prędkości
 • Jaz­da dro­ga­mi jed­no­kie­run­ko­wy­mi o róż­nej licz­bie wyzna­czo­nych i nie­wy­zna­czo­nych pasów ruchu
 • Prze­jazd przez skrzy­żo­wa­nia równorzędne
 • Prze­jazd przez skrzy­żo­wa­nia ozna­ko­wa­ne zna­ka­mi usta­la­ją­cy­mi pierw­szeń­stwo prze­jaz­du o Prze­jazd przez skrzy­żo­wa­nia z sygna­li­za­cją świetlną
 • Prze­jazd przez skrzy­żo­wa­nia, na któ­rych ruch odby­wa się wokół wyspy
 • Prze­jazd przez skrzy­żo­wa­nia dwu­po­zio­mo­we o Prze­jazd przez przej­ścia dla pieszych
 • Prze­jazd przez tunel
 • Prze­jazd przez toro­wi­sko tram­wa­jo­we i kolejowe
 • Prze­jazd obok przy­stan­ku tram­wa­jo­we­go i auto­bu­so­we­go o Wyko­na­nie manew­ru wyprzedzania
 • Wyko­na­nie manew­ru omijania
 • Wyko­na­nie manew­ru wymijania
 • Wyko­na­nie manew­ru zmia­ny pasa ruchu
 • Wyko­na­nie manew­ru zmia­ny kie­run­ku jaz­dy w lewo
 • Wyko­na­nie manew­ru zmia­ny kie­run­ku jaz­dy w prawo
 • Wyko­na­nie manew­ru zawra­ca­nia na skrzyżowaniu
 • Hamo­wa­nie moto­cy­klem od pręd­ko­ści co naj­mniej 50 km/h do zatrzy­ma­nia we wska­za­nym miejscu
 • Nauka hamo­wa­nia moto­rem wyko­ny­wa­ne­go w sytu­acjach awaryjnych
 • Zmia­na bie­gów moto­ru wła­ści­wa dla ener­go­osz­częd­nej jazdy
 • Korzy­sta­nie z momen­tu obro­to­we­go moto­ru pod­czas hamo­wa­nia – sto­so­wa­nie hamo­wa­nia silnikiem

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE