Yamaha
MT-07

MT-07 to moto­cykl, któ­ry może dać nie­spo­ty­ka­ną satys­fak­cję, poczu­cie wol­no­ści i rado­ści z jaz­dy. Dwu­cy­lin­dro­wy sil­nik rzę­do­wy o pojem­no­ści 689 cm3 z wałem kor­bo­wym typu cros­spla­ne ma linio­wą cha­rak­te­ry­sty­kę momen­tu obro­to­we­go, gwa­ran­tu­ją­cą dosko­na­łe przy­spie­sze­nie. Z kolei zwar­te, lek­kie pod­wo­zie spra­wia, że Yama­ha MT-07 to nie­zwy­kle zwrot­ny i łatwy w pro­wa­dze­niu motocykl.

Suzuki Gladius
SFV 650A

Moto­cykl Egza­mi­na­cyj­ny. Jak żaden inny zwe­ry­fi­ku­je Two­je przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu. Wier­ny przy­ja­ciel w trak­cie szko­le­nia. Łagod­ny i łaska­wy dla począt­ku­ją­cych. Rocz­nik 2012, w PARA­mo­to od roku. Wypo­sa­żo­ny dokład­nie tak samo jak moto­cy­kle War­szaw­skie­go WORD. Oswa­ja­ny głów­nie przez Kur­san­tów Kat.: A i A2.

Kawasaki 
ER6F

Moto­cykl poręcz­ny, zwin­ny, nie­tu­zin­ko­wy i o pojem­no­ści 600cm³. Łatwy do opa­no­wa­nia i prze­wi­dy­wal­ny. Wła­ści­wo­ści trak­cyj­ne i spo­sób odda­wa­nia mocy czy­nią z nie­go ide­al­ny moto­cykl szko­le­nio­wy. Rocz­nik 2009. W PARA­mo­to słu­ży 3 sezon. Pra­cu­je z Kur­san­ta­mi Kat.: A. Dosko­na­li i roz­wi­ja Tech­ni­ke jaz­dy pilo­tów w ramach DTJ 1 i DTJ 2.

Suzuki 
GS 500E

Nie­znisz­czal­ny sprzęt, dosko­na­ły do nauki jaz­dy, ponie­waż mały a już moto­cykl. Nie­mal bez­kosz­to­wy w eks­plo­ata­cji. Wier­ny przy­ja­ciel naszej szko­ły. Z PARA­mo­to od zawsze. Wie­kiem dzia­dek ale kocha­ny i zadba­ny. Spo­koj­ny cha­rak­ter i łatwość nawią­zy­wa­nia rela­cji z kur­san­ta­mi pre­dys­po­nu­je go do zajęć w ramach Kat. A2 i dosko­na­leń pozio­mu pod­sta­wo­we­go. Dla więk­szo­ści naszych kur­san­tów pierw­szy dosia­da­ny motocykl.

Yamaha 
YBR 250

Miły, grzecz­ny i nawet począt­ku­ją­cy kie­row­ca nie będzie miał pro­ble­mów z jego opa­no­wa­niem. Kra­ina łagod­no­ści i spo­ko­ju. Nie­gdyś pogrom­ca Kan­dy­da­tów na Kie­row­ców, dziś ide­al­na maszy­na na pierw­sze kroki.Rocznik 2011. W PARA­mo­to 3 sezon.

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE