Doskonalenie — Warsztatowe

Napra­wa moto­cy­kla to nie taka pro­sta spra­wa. O ile auta czę­sto trak­tu­je­my z przy­mru­że­niem oka, o tyle moto­cy­kle są naj­czę­ściej naszą wypiesz­czo­ną pereł­ką. Zda­je­my sobie tak­że spra­wę, że jaz­da nie­spraw­nym moto­cy­klem nie­sie ze sobą dużo więk­sze zagro­że­nie niż samo­cho­dem. Czę­sto więc wizy­ta u mecha­ni­ka i pozo­sta­wie­nie kil­ku stó­wek jest nie­zbęd­ne. Czy aby na pewno?

Wie­lu z nas ma prze­świad­cze­nie, że grze­ba­nie przy moto­cy­klu wyma­ga kunsz­tu i baga­żu doświad­cze­nia. I w wie­lu przy­pad­kach tak jest. Usu­nię­cie stu­ka­nia w sil­ni­ku, czy też zdia­gno­zo­wa­nie cze­mu nasz sprzęt nie chce odpa­lić czę­sto wyma­ga czuj­ne­go oka, któ­re wie gdzie spoj­rzeć i fachow­ca, któ­ry napra­wi, a nie wymie­ni cały układ i stwier­dzi, że ‘powin­no pomóc’. Jest jed­nak wie­le czyn­no­ści, któ­re, przy odro­bi­nie chę­ci i wpra­wy, może­my zro­bić sami. Ot choć­by pose­zo­no­wa wymia­na ole­ju, pisz­czą­ce kloc­ki hamul­co­we, pęk­nię­ta lin­ka, czy zało­że­nie nowe­go napę­du nie powin­no stwa­rzać trud­no­ści nawet począt­ku­ją­ce­mu maj­ster­ko­wi­czo­wi. Oczy­wi­ście o ile wie jak się do tego zabrać i prze­ła­mie się aby spróbować.

Dla tych, któ­rzy chcie­li­by spró­bo­wać swo­ich sił PARA­mo­to orga­ni­zu­je kur­sy warsz­ta­to­we z zakre­su pod­sta­wo­wej mecha­ni­ki moto­cy­klo­wej. Zaję­cia będą odby­wa­ły się w week­end, potrwa­ją 2 dni (od 10 do 16) i będą się odby­wa­ły w War­sza­wie (ul. Puław­ska), a licz­ba uczest­ni­ków jed­no­ra­zo­we­go kur­su jest ogra­ni­czo­na do 6 osób. Będzie­cie pra­co­wa­li pod czuj­nym okiem doświad­czo­nej kadry gara­żo­wej  Posia­da­my moto­cy­kle wyma­ga­ją­ce całe­go sze­re­gu napraw, nad któ­ry­mi będzie­my się pastwić do woli oraz kom­plet­ny, roze­bra­ny sil­nik, przy któ­rym będzie­my odkry­wa­li tajem­ni­ce zawo­rów, cylin­drów, tło­ków, kor­bo­wo­du itp.

W sobo­tę odbę­dzie się deba­ta na temat kon­struk­cji moto­cy­kla i dzia­ła­nia poszcze­gól­nych jego ele­men­tów. Obej­rzy­my sobie roze­bra­ny moto­cykl tak, żeby każ­dy mógł zoba­czyć na wła­sne oczy jak to wszyst­ko jest skon­stru­owa­ne i cze­mu nie wybu­cha  Usią­dzie­my sobie przy kawie i poroz­ma­wia­my o mecha­ni­ce moto­cy­klo­wej, jak korzy­stać z książ­ki ser­wi­so­wej i co nam w ogó­le będzie potrzeb­ne, żeby zacząć maj­ster­ko­wać. Gene­ral­nie będzie dużo teo­rii. Odpo­wie­my wyczer­pu­ją­co na wszyst­kie Wasze pyta­nia i bez wąt­pie­nia oba­li­my kil­ka mitów na temat mecha­ni­ki, eks­plo­ata­cji czy uży­wa­nych pły­nów i materiałów.

W nie­dzie­lę nato­miast pod­wi­ja­my ręka­wy i bie­rze­my się do robo­ty. Podzie­li­my się na 2-oso­­bo­­we gru­py i będzie­my wła­sno­ręcz­nie roz­bie­ra­li, czy­ści­li, napra­wia­li i wymie­nia­li wybra­ne ele­men­ty takie jak hamul­ce, łoży­ska, opo­ny, itp.

Koszt ofe­ro­wa­ne­go kur­su to 400zł od oso­by. W cenie napo­je i przekąski.

Kurs obejmuje majsterkowanie przy

 • Ergo­no­micz­ne usta­wie­nie ele­men­tów ste­ro­wa­nia moto­cy­klem pod kie­row­cę (sprzę­gło, hamul­ce, dźwi­gnia zmia­ny bie­gów, rol­l­gaz, lusterka!)
 • Lin­ki (oce­na sta­nu zuży­cia, czysz­cze­nie, wymiana)
 • Sprzę­gło (oce­na sta­nu zuży­cia, wymiana)
 • Łoży­ska głów­ki ramy (jak spraw­dzić czy są w porządku)
 • Łoży­ska koła + uszczel­nia­cze (spraw­dze­nie, wymiana)
 • Filtr powie­trza (spraw­dze­nie, wymiana)
 • Świe­ce (spraw­dze­nie, wymiana)
 • Olej + filtr (wymia­na)
 • Łań­cuch (oce­na sta­nu ukła­du napę­do­we­go, naciąg, czysz­cze­nie, sma­ro­wa­nie, wymiana/naprawa)
 • Opo­ny (kon­tro­la bież­ni­ka, roz­mia­ry, oce­na i ewen­tu­al­na napra­wa uszko­dzeń, ciśnienie)
 • Hamul­ce (oce­na sta­nu i wymia­na pły­nu, jaki płyn wybrać, prze­wo­dy w sta­lo­wym oplo­cie, kon­tro­la sta­nu i wymia­na tarcz hamulcowych)
 • Kloc­ki hamul­co­we (oce­na sta­nu zuży­cia i wymia­na, jakie wybrać, roze­bra­nie i kon­ser­wa­cja zacisków)
 • Inne (wymia­na żaró­wek, aku­mu­la­to­ra, bez­piecz­ni­ków, jak uru­cho­mić zala­ny moto­cykl, jakie sto­so­wać pali­wo i dla­cze­go, jakie narzę­dzia war­to mieć ze sobą, jak oce­nić stan moto­cy­kla po wypad­ku, jak dbać i korzy­stać z moto­cy­kla by był bezawaryjny)

Oczy­wi­ście wszyst­kie­go nie spo­sób zawrzeć w punk­tach. Każ­de Wasze pyta­nie znaj­dzie u nas odpo­wiedź i będzie­my przez całe zaję­cia zawzię­cie dys­ku­to­wać o niu­an­sach mecha­ni­ki moto­cy­klo­wej i nie tylko.

Oso­by chcą­ce uczest­ni­czyć w zaję­ciach są zobo­wią­za­ne wziąć ze sobą kom­plet ubrań nie­czu­łych na poja­wie­nie się poważ­nych bra­ków w zakre­sie czy­sto­ści oraz mięk­kie ręka­wi­ce robocze.

Kurs odbę­dzie się w dniach 25 – 26 stycz­nia 2014.

Wszel­kich dodat­ko­wych infor­ma­cji udzie­li Wam Paweł pod nume­rem tele­fo­nu 506 660 305 lub mailo­wo pn@paramoto.pl

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE