Doskonalenie — Technika Jazdy — POZIOM 2

Szko­le­nie obej­mu­je 4 spotkania. 

Pierwsze zajęcia — Przyśpieszamy

Na pierw­szych zaję­ciach będzie­my reali­zo­wa­li ćwi­cze­nia przy­po­mi­na­ją­ce i utrwa­la­ją­ce mate­riał prze­ra­bia­ny na DTJ1, ale wyko­na­my je przy więk­szych pręd­ko­ściach. Bar­dzo czę­sto pod­czas samo­dziel­nej pra­cy, kie­dy pręd­kość rośnie i nie może­cie siłą rze­czy sami się obser­wo­wać, docho­dzi do prze­kła­mań i błęd­nej oce­ny wyko­ny­wa­nych ćwi­czeń. Czę­sto gubi­cie waż­ne ele­men­ty zbu­do­wa­nej ukła­dan­ki. Na tych zaję­ciach jest czas i miej­sce, aby błę­dy te sko­ry­go­wać i przy­go­to­wać Was na to co nastą­pi za kolej­nych zajęciach.

Drugie zajęcia — sterowanie gazem

W ste­ro­wa­niu moto­cy­klem bar­dzo dużą rolę, oprócz prze­ciw­skrę­tu i pozy­cji, odgry­wa pra­ca gazem i hamul­cem. Każ­dy jed­no­ślad zacho­wu­je się w pewien usta­lo­ny, prze­wi­dy­wal­ny spo­sób i tyl­ko wie­dza jak gaz oraz hamu­lec ste­ru­ją pra­cą maszy­ny pozwo­li Wam z tego sko­rzy­stać. Umie­jęt­ność kie­ro­wa­nia za pomo­cą tych dwóch narzę­dzi wyma­ga bar­dzo dużo uwa­gi, kon­tro­li i zro­zu­mie­nia, ale po opa­no­wa­niu daje nowy poziom pano­wa­nia nad moto­cy­klem i oczy­wi­ście nie­sa­mo­wi­tą satysfakcję.

Na tych zaję­ciach wyja­śni­my Wam Jak zmie­niać kie­ru­nek poru­sza­nia się moto­cy­kla za pomo­cą gazu. Pra­cę hamul­cem prze­ro­bi­my na kolej­nych zajęciach.

Trzecie zajęcia — sterowanie hamulcem

Kon­ty­nu­acja poprzed­nich zajęć. Wyja­śnia­my i ćwi­czy­my zmia­ny kie­run­ku poru­sza­nia się moto­cy­kla za pomo­cą hamulca.

Czwarte zajęcia — maksymalne złożene

Coś dla praw­dzi­wych tygry­sów, czy­li mak­sy­mal­ne zło­że­nie moto­cy­kla. Chy­ba każ­dy moto­cy­kli­sta marzył lub nadal marzy o przy­tar­ciu kola­nem asfal­tu na zakrę­cie. Tak duże zło­że­nia wyma­ga­ją jed­nak bar­dzo dużo wie­dzy i umie­jęt­no­ści, aby były bezpieczne.

Na tych zaję­ciach wyja­śni­my na co zwró­cić uwa­gę, aby było to bez­piecz­ne i jak sobie pora­dzić ze stra­chem, któ­ry jest nie­od­łącz­nym towa­rzy­szem tych zajęć. Będzie­my ćwi­czy­li mak­sy­mal­ne zło­że­nie moto­cy­kla, jego wyczu­cie pod­czas takiej jaz­dy oraz umie­jęt­ność obser­wo­wa­nia i inter­pre­ta­cji zacho­wa­nia maszy­ny w tym sta­nie. Prze­ćwi­czy­my i doszli­fu­je­my tak­że wszyst­kie ele­men­ty szko­le­nia DTJ2.

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE