Doskonalenie — Technika Jazdy — POZIOM 1

Zaję­cia z dosko­na­le­nia tech­ni­ki jaz­dy sta­no­wią kolej­ny ele­ment nasze­go szko­le­nia i dla­te­go są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim dla osób, któ­re zro­bi­ły pra­wo jaz­dy w naszym ośrod­ku lub skoń­czy­ły kurs pod­sta­wo­wy PARA­mo­to. Nie spo­sób bowiem nauczyć się zaawan­so­wa­nych tech­nik ste­ro­wa­nia moto­cy­klem, bez dobre­go opa­no­wa­nia: pod­sta­wo­wej pozy­cji w cza­sie jaz­dy, sku­tecz­ne­go hamo­wa­nia, prze­ciw­skrę­tu, czy międzygazu.

Jeże­li jed­nak jeste­ście u nas pierw­szy raz i chcie­li­by­ście od razu zacząć kurs dosko­na­lą­cy tech­ni­kę jaz­dy pozio­mu 1, zapra­sza­my na spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go spraw­dzi­my Wasze umie­jęt­no­ści, a następ­nie wspól­nie opra­cu­je­my plan dal­szych treningów.

KAŻDY, KTO CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH JEST ZOBOWIĄZANY MIEĆ ZE SOBĄ KOMPLETNY STRÓJ MOTOCYKLOWY (koniecz­nie szczę­ko­wy kask – moż­na u nas wypożyczyć).

Szko­le­nie odby­wa się w try­bie indy­wi­du­al­nym (instruk­tor z upraw­nie­nia­mi Dosko­na­le­nia Tech­ni­ki Jaz­dy zaj­mu­je się tyl­ko jed­nym kur­san­tem). Zaję­cia odby­wa­ją się na moto­cy­klu PARA­mo­to Kawa­sa­ki er6n do wybo­ru wypo­sa­żo­nym w ABS lub nie.

Pierwsze zajęcia — pozycja w zakręcie

W szyb­kim poko­ny­wa­niu zakrę­tów bar­dzo waż­ny jest spo­sób prze­no­sze­nia masy cia­ła. Bez odpo­wied­niej wie­dzy i przy­go­to­wa­nia prze­waż­nie robi się to w spo­sób nie­zgod­ny z wyma­ga­nia­mi moto­cy­kla, naj­czę­ściej zbyt bru­tal­nie skrę­ca­jąc cia­łem lub też opie­ra­jąc cały cię­żar cia­ła na kie­row­ni­cy, co powo­du­je, że moto­cykl tra­ci dużą część sta­bil­no­ści i przy­czep­no­ści, nie pozo­sta­wia­jąc miej­sca na napra­wia­nie błę­dów. Oczy­wi­ście zwy­kle nie koń­czy się to nie­szczę­ściem, ale czy nie lepiej jest wyko­rzy­sty­wać moż­li­wo­ści, któ­re daje moto­cykl, zamiast mu prze­szka­dzać? Poka­że­my jakie są róż­ni­ce mię­dzy dobrym i złym spo­so­bem sie­dze­nia i jak wpły­wa­ją one na pro­wa­dze­nie maszy­ny. Wie­dza, któ­rą chce­my Wam prze­ka­zać przy­czy­ni się rów­nież do Wasze­go bez­pie­czeń­stwa na dro­dze, pozwo­li odpo­wied­nio zare­ago­wać w nie­ocze­ki­wa­nej sytu­acji, pozbyć się złych nawyków.

Tak­że spo­sób obser­wa­cji dro­gi ma bar­dzo duże zna­cze­nie dla pro­wa­dze­nia moto­cy­kla i nasze­go wewnętrz­ne­go spo­ko­ju. To jak i gdzie patrzy­my ma istot­ny wpływ nie tyl­ko na to gdzie poje­dzie­my, ale rów­nież jak uło­ży­my nasze cia­ło na moto­cy­klu. Omó­wi­my kwe­stie patrze­nia w pochy­le­niu tak, by eli­mi­no­wać nie­bez­piecz­ne zja­wi­ska towa­rzy­szą­ce skrę­ca­niu oraz wyko­rzy­stać drze­mią­cy w Was potencjał.

Drugie zajęcia — zmiana kierunku jazdy

Nie­mal każ­dy odczu­wa pewien dys­kom­fort na myśl o dyna­micz­nym prze­rzu­ce­niu moto­cy­kla z jed­ne­go pochy­le­nia w dru­gie. Oczy­wi­ście nie cho­dzi tu o leni­we buja­nie się na boki. W przy­pad­ku szyb­kiej zmia­ny kie­run­ku jaz­dy wystę­pu­ją zja­wi­ska fizycz­ne i pro­ce­sy psy­chicz­ne, któ­re mogą przy­czy­nić się do popeł­nie­nia masy błę­dów, a bio­rąc pod uwa­gę żywio­ło­wość manew­ru, są one napraw­dę nie­bez­piecz­ne. Istot­na jest przede wszyst­kim kolej­ność wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści. Czy naj­pierw skrę­cić i następ­nie prze­nieść masę cia­ła do zakrę­tu, a może odwrot­nie lub jednocześnie?

W cza­sie tre­nin­gu wyja­śni­my, jakie zja­wi­ska powo­du­ją naszą psy­chicz­ną desta­bi­li­za­cję, jak je ziden­ty­fi­ko­wać i jak sobie z nimi radzić. Poka­że­my, jak wyglą­da bez­piecz­na zmia­na kie­run­ku jaz­dy, jak ope­ro­wać wzro­kiem pod­czas prze­kła­da­nia moto­cy­kla. Będzie­my też dosko­na­lić pozy­cję w złożeniu.

Trzecie zajęcia — HAMOWANIEPODSTAWY ZAKRĘTU

Moc­ne hamo­wa­nia przed zakrę­ta­mi to pod­sta­wa szyb­kiej, spor­to­wej jaz­dy. Przy­ję­cie wła­ści­wej pozy­cji przy hamo­wa­niu pozwa­la luź­ny­mi ręka­mi trzy­mać kie­row­ni­cę. Czym ten spo­sób hamo­wa­nia róż­ni się od hamo­wa­nia prze­ra­bia­ne­go w szko­le­niu pod­sta­wo­wym? Przede wszyst­kim prze­no­szo­ne siły są dużo więk­sze (hamu­je­my na gra­ni­cy utra­ty przy­czep­no­ści) i nie­mal rów­no­cze­śnie musi­my zbu­do­wać pozy­cję do skrę­ca­nia. Wszyst­ko to spra­wia, że hamo­wa­nie sta­wia przed nami zupeł­nie inne wymagania.

Na tre­nin­gu powtó­rzy­my, jak uży­wać hamul­ca w spo­sób bez­piecz­ny. Dowie­cie się tak­że, jak poznać, że jeste­ście na gra­ni­cy zablo­ko­wa­nia koła oraz jak pora­dzić sobie w pośli­zgu. Poka­że­my, jak wyglą­da pozy­cja pod­czas bar­dzo dyna­micz­nych hamo­wań i jak ją budo­wać w połą­cze­niu z two­rze­niem przy­czep­no­ści. Zoba­czy­cie też, w jaki jesz­cze spo­sób moż­na korzy­stać z pra­wej klam­ki, jak ona może pomóc w poko­ny­wa­niu zakrę­tów w spo­sób bez­piecz­ny a przy tym bar­dzo szybki.

Czwarte zajęcia — POKONYWANIE ZAKRĘTU

W szyb­kim poko­ny­wa­niu zakrę­tów bar­dzo waż­ny jest tor jaz­dy. Dużą rolę odgry­wa­ją w tym tech­ni­ka, miej­sce oraz czas, w jakim nale­ży zło­żyć moto­cykl. Oczy­wi­ście, żeby manewr się udał trze­ba wie­dzieć, gdzie patrzeć. Z pew­no­ścią zda­rza się Wam, że kie­dy za szyb­ko wpa­da­cie w zakręt, oka­zu­je się on zbyt „cia­sny”. Czy aby na pew­no to wina dużej pręd­ko­ści? Szyb­kie poko­na­nie zakrę­tu po obra­nej tra­jek­to­rii to cen­na i trud­na do opa­no­wa­nia umie­jęt­ność. Kie­row­ca w bar­dzo krót­kim cza­sie musi prze­ana­li­zo­wać spo­rą licz­bę zmien­nych. Złu­dze­nie nad­mier­nej pręd­ko­ści, nie­po­trzeb­ne przy­ha­mo­wa­nia, czy korek­ty toru jaz­dy to wła­śnie wynik nie­od­po­wied­niej inter­pre­ta­cji i nad nią na tym spo­tka­niu będzie­my pracować.

Poka­że­my Wam, jak wyglą­da zakręt podzie­lo­ny na poszcze­gól­ne punk­ty i eta­py. Wyja­śni­my, któ­re z nich są naj­waż­niej­sze i dla­cze­go. Nauczy­my Was, jak je znaj­do­wać i wyko­rzy­sty­wać. Ten tre­ning to moment spraw­dze­nia naby­tych wcze­śniej umie­jęt­no­ści – swe­go rodza­ju pod­su­mo­wa­nie. Na pew­no poza­my­ka­my opo­ny, a może i przy­trze­my kola­nem o beton? Kto wie…

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE