Doskonalenie — Skuter

Kurs dla wła­ści­cie­li naj­mniej­szych jednośladów.

Pierwsze zajęcia — POZYCJA ORAZ MANEWROWANIE

Zaj­mie­my się usta­le­niem wygod­nej i efek­tyw­nej pozy­cji za ste­ra­mi sku­te­ra. Wyja­śni­my jak wła­ści­wy spo­sób sie­dze­nia będzie odno­sił się do zacho­wa­nia wasze­go cia­ła oraz same­go pojaz­du pod­czas wyko­ny­wa­nia zadań zręcz­no­ścio­wych. Poka­że­my oraz prze­ćwi­czy­my róż­ne spo­so­by korzy­sta­nia z moż­li­wo­ści Wasze­go jednośladu.

Drugie zajęcia — skuteczne hamowanie

Pod­czas hamo­wa­nia zacho­dzą pew­ne pro­ce­sy, któ­re świa­do­my kie­row­ca musi znać, rozu­mieć i umieć wyko­rzy­stać, by bez­piecz­nie i sku­tecz­nie zatrzy­mać roz­pę­dzo­ną maszy­nę. Wła­ści­we ope­ro­wa­nie hamul­ca­mi nie jest nie­ste­ty tak pro­ste jak na to wyglą­da. Poka­że­my wam jak nie opie­rać się na kie­row­ni­cy i jak budo­wać przy­czep­ność z któ­rej będzie­cie mogli korzy­stać w nagłych przy­pad­kach. Na pew­no nie raz zablo­ku­je­my koła, aby poka­zać wam w bez­piecz­nych warun­kach gdzie leży gra­ni­ca przy­czep­no­ści, i że jej prze­kro­cze­nie wca­le nie ozna­cza kata­stro­fy o ile umie­cie sobie z tym poradzić.

Trzecie zajęcia — nauka przeciwskrętu

Wyja­śni­my Wam jak wyglą­da skrę­ca­nie jed­no­śla­dem, co dla nie obe­zna­nych z tema­tem może być nie­wiel­kim szo­kiem. Omó­wi­my na czym w ogó­le pole­ga stan rów­no­wa­gi, jakie siły dzia­ła­ją na sku­ter pod­czas jaz­dy na wprost, a jakie w pochy­le­niu. Prze­ćwi­czy­my skrę­ca­nie, żeby­ście poczu­li o czym mówi­my i prze­ko­na­li się na wła­snej skó­rze, że to działa.

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE