Doskonalenie — Kurs Podstawowy

Szko­le­nie obej­mu­je 4 spo­tka­nia. Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie potwier­dza, że naj­lep­sze efek­ty osią­ga się po przej­ściu całe­go cyklu, ponie­waż tre­nin­gi zosta­ły przy­go­to­wa­ne zgod­nie z zasa­dą stop­nio­wa­nia trud­no­ści, co pozwa­la na ujed­no­li­ce­nie infor­ma­cji, zacho­wa­nie cią­gło­ści oraz hie­rar­chii naby­wa­nej wie­dzy teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej. W Para­Mo­to zawsze sta­wia­my na połą­cze­nie teo­rii z prak­ty­ką. Samo wyko­na­nie zada­nia, bez zro­zu­mie­nia reak­cji moto­cy­kli­sty lub moto­cy­kla, nie daje gwa­ran­cji suk­ce­su. Dopie­ro wyczu­cie maszy­ny oraz świa­do­mość rezul­ta­tów wła­snych dzia­łań pozwo­li Ci zapa­no­wać nad moto­cy­klem i stwo­rzyć swój wła­sny, indy­wi­du­al­ny styl jaz­dy. Zoba­czy­cie, jak bar­dzo zmie­ni się poziom Waszej jaz­dy, gdy zacho­wa­nie moto­cy­kla będzie dla Was zro­zu­mia­łe, gdy każ­dy ruch będzie wyko­na­ny celo­wo, a jego sku­tek będzie czy­tel­ny i zamie­rzo­ny. Prze­ko­na­cie się, że nie tyl­ko prze­sta­nie­cie oba­wiać się pia­sku, czy mokrych pasów na jezd­ni, ale będzie­cie wręcz z rado­ścią ocze­ki­wać kolej­ne­go poślizgu.

Pierwsze zajęcia — pozycja na motocyklu

Zaj­mie­my się usta­le­niem wygod­nej, ergo­no­micz­nej oraz przede wszyst­kim wła­ści­wej pozy­cji na moto­cy­klu. Oczy­wi­ście duże zna­cze­nie ma rodzaj moto­cy­kla, któ­rym się poru­sza­cie, bowiem na V-Stro­­mie sie­dzi się zupeł­nie ina­czej niż na CBR’ce czy DRZ’cie. Wyja­śni­my Wam, w pierw­szej kolej­no­ści jak sie­dzieć na swo­im wła­snym moto­cy­klu, co będzie wyni­kiem takiej, a nie innej pozy­cji oraz jak to wpły­nie na zacho­wa­nie się pojaz­du i Wasze odczu­cia w cza­sie jazdy.

Drugie zajęcia — skuteczne hamowanie

Nad­szedł czas na naukę sku­tecz­ne­go zatrzy­ma­nia roz­pę­dzo­nej maszy­ny. Naj­waż­niej­sze jest naby­cie umie­jęt­no­ści roz­luź­nia­nia rąk na kie­row­ni­cy pod­czas tego wyma­ga­ją­ce­go manew­ru. Sami wie­cie, jak cięż­ko jest nie oprzeć się na rękach przy awa­ryj­nym hamo­wa­niu z dużych pręd­ko­ści, nauczy­my Was, jak tego nie robić. Omó­wi­my spo­so­by ope­ro­wa­nia hamul­ca­mi i efek­ty, jakie one przy­no­szą. Wyja­śni­my też, jak budo­wać dodat­ko­wą przy­czep­ność oraz co zro­bić, aby nie upaść, kie­dy zda­rzy się Wam zablo­ko­wać koła. Po tej lek­cji nawet poślizg przed­nie­go koła nie będzie Was stresował.

Trzecie zajęcia — nauka przeciwskrętu

Prze­cho­dzi­my do nauki skrę­ca­nia czy­li sław­ny prze­ciw­skręt. Oczy­wi­ście jest mnó­stwo arty­ku­łów i ksią­żek na ten temat, jed­nak jakieś tam ode­pchnię­cie kie­row­ni­cy, a zro­bie­nie tego pra­wi­dło­wo, to zupeł­nie dwie róż­ne rze­czy. Jeże­li nigdy nie ćwi­czy­li­ście pod okiem dobre­go instruk­to­ra, naj­praw­do­po­dob­niej popeł­nia­cie spo­ro błę­dów, nawet o tym nie wie­dząc. Uczy­li­śmy set­ki kie­row­ców jed­no­śla­dów, prze­waż­nie z ogrom­nym baga­żem kilo­me­trów na kar­ku i zawsze, ale to zawsze wycho­dzi­li z zajęć moc­no prze­ję­ci tym, że mię­dzy skrę­ca­niem, a zro­bie­niem tego w odpo­wied­ni spo­sób jest aż taka prze­paść. Wyja­śni­my Wam, na czym w ogó­le pole­ga stan rów­no­wa­gi na moto­cy­klu, poka­że­my jak sku­tecz­nie i bez­piecz­nie go z niej wytrą­cić. Zro­zu­mie­nie zasad, jaki­mi kie­ru­je się moto­cykl w pochy­le­niu oraz odkry­cie sił z tym zwią­za­nych, jest klu­czem do sukcesu.

Czwarte zajęcia — tajniki międzygazu

Dostar­czy­my Wam kolej­ną por­cją wie­dzy na temat tzw. mię­dzy­ga­zu. Dyna­micz­na a przy tym deli­kat­na zmia­na bie­gów jest bar­dzo waż­na dla płyn­no­ści i dyna­mi­ki jaz­dy. Wasz „ple­ca­czek” rów­nież będzie zachwy­co­ny, gdy zamiast bro­nić się przed wymie­rze­niem Wam kolej­ne­go „dzię­cio­ła”, będzie mógł roz­ko­szo­wać się jaz­dą i prze­pięk­ny­mi wido­ka­mi. Każ­de szarp­nię­cie moto­cy­kla, szcze­gól­nie pod­czas moc­ne­go hamo­wa­nia, może dopro­wa­dzić do nie­sta­bil­ne­go zacho­wa­nia lub zablo­ko­wa­nia koła, co zmu­si Was do sku­pie­nia się nad trzy­ma­niem pio­nu, zamiast szu­ka­nia alter­na­tyw­nej tra­jek­to­rii zakrę­tu. Dołóż­cie do tego sto­ją­ce w poprzek jezd­ni auto i jeste­ście ugo­to­wa­ni. Nauczy­my Was, jak zmie­niać bie­gi w spo­sób nie­zau­wa­żal­ny dla sta­bil­no­ści moto­cy­kla. Poka­że­my, jak zmie­niać je bez sprzę­gła, by pora­dzić sobie z zerwa­ną lin­ką i powie­my, dla­cze­go tego nie robić na co dzień.

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE