Doskonalenie — Pierwsza Pomoc

Orga­ni­zo­wa­ne przez Para­Mo­to Kur­sy Pierw­szej Pomo­cy Przed­me­dycz­nej to ofer­ta skie­ro­wa­na do wszyst­kich kie­row­ców (choć nie tyl­ko). Kur­sy reali­zo­wa­ne są zgod­nie z wytycz­ny­mi ERC (Euro­pej­ska Rada Resu­scy­ta­cji) i koń­czą się otrzy­ma­niem sto­sow­ne­go zaświad­cze­nia (oczy­wi­ście po zda­niu egza­mi­nu). Bar­dzo waż­ny ele­ment pro­gra­mu sta­no­wią ćwi­cze­nia z udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy w sytu­acji wypad­ku dro­go­we­go – m. in. ewa­ku­acja poszko­do­wa­nych z roz­bi­te­go auta, czy ścią­ga­nie kasku ran­ne­mu motocykliście.

Ofe­ru­je­my dwa rodza­je kur­sów: sta­cjo­nar­ny – pro­wa­dzo­ny w War­sza­wie oraz kur­sy wyjaz­do­we – orga­ni­zo­wa­ne na tere­nie całej Polski.

Na pew­no przy­zna­cie nam rację, że wie­dza z zakre­su udzie­la­nia pierw­szej pomo­cy wśród kie­row­ców jest czę­sto lek­ce­wa­żo­na. Ilu z Was potra­fi­ło­by wycią­gnąć kogoś z roz­bi­te­go auta? Kto z Was potra­fił­by pomóc ran­ne­mu moto­cy­kli­ście, czy umie­li­by­ście ścią­gnąć mu kask, nie wyrzą­dza­jąc przy tym krzyw­dy? Jak pomo­gli­by­ście potrą­co­ne­mu przez samo­chód pie­sze­mu? O co byście w pierw­szej kolej­no­ści pyta­li poszko­do­wa­ne­go w wypad­ku? Czy byście zadzwo­ni­li do służb ratow­ni­czych przed czy po udzie­le­niu ran­nym pomo­cy? Gdzie zadzwo­ni­cie i co powie­cie, by eki­pa ratun­ko­wa przy­je­cha­ła jak naj­szyb­ciej i była nale­ży­cie przy­go­to­wa­na na zaist­nia­łą sytu­ację? Pamię­taj­cie, że pyta­nie nie brzmi „czy”, ale „kie­dy” znaj­dzie­cie się w takiej sytu­acji na dro­dze, u ciot­ki na imie­ni­nach, albo z dziec­kiem na spacerze.

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE