Doskonalenie — Motocykl z kategorią B

PARA­mo­to, SHOEI oraz Liber­ty Motors
zapra­sza­ją na
OSWAJANIE 125
27 wrze­śnia 10:00 – 14:00

plac przed salo­nem Liber­ty Motors

W PROGRAMIE:
SZKOLENIE PARA­mo­to
(pro­wa­dze­nie jed­no­śla­dów o małej pojem­no­ści, ćwi­cze­nia z hamo­wa­nia awa­ryj­ne­go, omi­ja­nie prze­szkód i poko­ny­wa­nie zakrę­tów)
ROZMOWA PANELOWA „Kon­struk­cja odzie­ży moto­cy­klo­wej i kasków a bez­pie­czeń­stwo moto­cy­kli­sty”
PREZENTACJA SHOEIALPINSTAR
SZKOLENIERATOWNICTWA MEDYCZNEGO popro­wa­dzi Fun­da­cja „Jed­nym śla­dem”
POKAZ STUNTU NA SKUTERZE
GRILL

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE