Doskonalenie — Kurs Weekendowy

Week­en­do­wy Kurs Dosko­na­le­nia Tech­ni­ki Jaz­dy – poziom pod­sta­wo­wy pozwa­la na opa­no­wa­nie pod­staw zaawan­so­wa­nych tech­nik kie­ro­wa­nia moto­cy­klem. Szko­le­nie odby­wa się w 3 – 5 oso­bo­wych gru­pach pod czuj­nym okiem Instruk­to­ra z upraw­nie­nia­mi pań­stwo­wy­mi. Zasad­ni­czo szko­li­my się na wła­snych moto­cy­klach jed­nak za dodat­ko­wą opła­tą ist­nie­je moż­li­wość korzy­sta­nia z moto­cy­kla PARAmoto.

Zaję­cia odby­wa­ją się w sobo­ty oraz nie­dzie­le i zosta­ły podzie­lo­ne na dwa 4 godzin­ne blo­ki. W sobo­tę uczy­my się: Pozy­cja oraz Hamo­wa­nie w nie­dzie­lę: Prze­ciw­skręt i Mię­dzy­gaz. Zaję­cia zaczy­na­ją się o godz. 10.00 i/lub 15.00.

Dzień 1 — pozycja na motocyklu + hamowanie

Zaj­mie­my się usta­le­niem wygod­nej, ergo­no­micz­nej oraz przede wszyst­kim wła­ści­wej pozy­cji na moto­cy­klu. Oczy­wi­ście duże zna­cze­nie ma rodzaj moto­cy­kla, któ­rym się poru­sza­cie, bowiem na V-Stro­­mie sie­dzi się zupeł­nie ina­czej niż na CBR’ce czy DRZ’cie. Wyja­śni­my Wam, w pierw­szej kolej­no­ści jak sie­dzieć na swo­im wła­snym moto­cy­klu, co będzie wyni­kiem takiej, a nie innej pozy­cji oraz jak to wpły­nie na zacho­wa­nie się pojaz­du i Wasze odczu­cia w cza­sie jazdy.

Nad­szedł czas na naukę sku­tecz­ne­go zatrzy­ma­nia roz­pę­dzo­nej maszy­ny. Naj­waż­niej­sze jest naby­cie umie­jęt­no­ści roz­luź­nia­nia rąk na kie­row­ni­cy pod­czas tego wyma­ga­ją­ce­go manew­ru. Sami wie­cie, jak cięż­ko jest nie oprzeć się na rękach przy awa­ryj­nym hamo­wa­niu z dużych pręd­ko­ści, nauczy­my Was, jak tego nie robić. Omó­wi­my spo­so­by ope­ro­wa­nia hamul­ca­mi i efek­ty, jakie one przy­no­szą. Wyja­śni­my też, jak budo­wać dodat­ko­wą przy­czep­ność oraz co zro­bić, aby nie upaść, kie­dy zda­rzy się Wam zablo­ko­wać koła. Po tej lek­cji nawet poślizg przed­nie­go koła nie będzie Was stresował.

Dzień 2 — NAUKA PRZECIWSKRĘTU + TAJNIKI MIĘDZYGAZU

Prze­cho­dzi­my do nauki skrę­ca­nia czy­li sław­ny prze­ciw­skręt. Oczy­wi­ście jest mnó­stwo arty­ku­łów i ksią­żek na ten temat, jed­nak jakieś tam ode­pchnię­cie kie­row­ni­cy, a zro­bie­nie tego pra­wi­dło­wo, to zupeł­nie dwie róż­ne rze­czy. Jeże­li nigdy nie ćwi­czy­li­ście pod okiem dobre­go instruk­to­ra, naj­praw­do­po­dob­niej popeł­nia­cie spo­ro błę­dów, nawet o tym nie wie­dząc. Uczy­li­śmy set­ki kie­row­ców jed­no­śla­dów, prze­waż­nie z ogrom­nym baga­żem kilo­me­trów na kar­ku i zawsze, ale to zawsze wycho­dzi­li z zajęć moc­no prze­ję­ci tym, że mię­dzy skrę­ca­niem, a zro­bie­niem tego w odpo­wied­ni spo­sób jest aż taka prze­paść. Wyja­śni­my Wam, na czym w ogó­le pole­ga stan rów­no­wa­gi na moto­cy­klu, poka­że­my jak sku­tecz­nie i bez­piecz­nie go z niej wytrą­cić. Zro­zu­mie­nie zasad, jaki­mi kie­ru­je się moto­cykl w pochy­le­niu oraz odkry­cie sił z tym zwią­za­nych, jest klu­czem do sukcesu.

Dostar­czy­my Wam kolej­ną por­cją wie­dzy na temat tzw. mię­dzy­ga­zu. Dyna­micz­na a przy tym deli­kat­na zmia­na bie­gów jest bar­dzo waż­na dla płyn­no­ści i dyna­mi­ki jaz­dy. Wasz „ple­ca­czek” rów­nież będzie zachwy­co­ny, gdy zamiast bro­nić się przed wymie­rze­niem Wam kolej­ne­go „dzię­cio­ła”, będzie mógł roz­ko­szo­wać się jaz­dą i prze­pięk­ny­mi wido­ka­mi. Każ­de szarp­nię­cie moto­cy­kla, szcze­gól­nie pod­czas moc­ne­go hamo­wa­nia, może dopro­wa­dzić do nie­sta­bil­ne­go zacho­wa­nia lub zablo­ko­wa­nia koła, co zmu­si Was do sku­pie­nia się nad trzy­ma­niem pio­nu, zamiast szu­ka­nia alter­na­tyw­nej tra­jek­to­rii zakrę­tu. Dołóż­cie do tego sto­ją­ce w poprzek jezd­ni auto i jeste­ście ugo­to­wa­ni. Nauczy­my Was, jak zmie­niać bie­gi w spo­sób nie­zau­wa­żal­ny dla sta­bil­no­ści moto­cy­kla. Poka­że­my, jak zmie­niać je bez sprzę­gła, by pora­dzić sobie z zerwa­ną lin­ką i powie­my, dla­cze­go tego nie robić na co dzień.

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE