Doskonalenie — Hamowanie

O co cho­dzi tym razem?
O naukę hamo­wa­nia. Niby pro­sta rzecz, a któż z nas nie ma wra­że­nia, że moż­na by było lepiej? Sku­tecz­ność hamo­wa­nia prze­kła­da się bez­po­śred­nio na nasze bez­pie­czeń­stwo na dro­dze. Umie­jęt­ność bły­ska­wicz­ne­go zatrzy­ma­nia się na gra­ni­cy przy­czep­no­ści w loso­wych warun­kach, w któ­rych aku­rat się znaj­dzie­my jest po pro­stu bez­cen­na. Wie­dząc o tym ofe­ru­je­my Wam 3 godzi­ny zajęć poświę­co­nych wyłącz­nie tej tematyce.

Czego będziesz sie uczyć?

Na począ­tek poroz­ma­wia­my na temat hamo­wa­nia, aby każ­dy z uczest­ni­ków dys­po­no­wał wie­dzą teo­re­tycz­ną na ten temat, z któ­rej będzie mógł póź­niej korzy­stać pod­czas ćwi­czeń. Oczy­wi­ście cze­ka­my na Wasze pyta­nia doty­czą­ce hamo­wa­nia, na któ­re odpo­wie­my chęt­nie oraz wyczer­pu­ją­co.
Następ­nie przej­dzie­my do prak­ty­ki, czy­li nauka sku­tecz­ne­go zatrzy­my­wa­nia moto­cy­kla. Prze­ro­bi­my hamo­wa­nie awa­ryj­ne (oba hamul­ce), hamo­wa­nie z omi­ja­niem prze­szko­dy, hamo­wa­nie w zakrę­cie oraz hamo­wa­nie na mokrej nawierzch­ni. Za każ­dym razem wyja­śni­my na co nale­ży uwa­żać oraz jak wyko­nać dane zada­nie, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko oraz zmak­sy­ma­li­zo­wać efek­ty.
Szko­le­nie odbę­dzie się na Pla­cu manew­ro­wym PARAmoto.

Do kogo skie­ro­wa­ne jest szko­le­nie?
Szko­le­nie prze­zna­czo­ne jest dla każ­de­go moto­cy­kli­sty, któ­ry chciał­by nauczyć się sku­tecz­ne­go zatrzy­ma­nia jed­no­śla­du, lub też po pro­stu odświe­żyć wie­dzę z tego zakre­su. Wystar­czy zadać sobie pyta­nie: kie­dy ostat­ni raz to robi­łem? Pamię­taj­cie, że zarów­no wie­dzę, jak i umie­jęt­no­ści trze­ba regu­lar­nie odświe­żać, żeby nie wyjść z wprawy.

Szko­le­nie odbę­dzie się na Pla­cu manew­ro­wym PARAmoto 

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE