W technice jazdy zawsze jest coś do poprawy

V.Rossi

Doskonalenie Jazdy Motocyklem 

Para­mo­to — Szko­ła Moto­cy­kli­stów do ide­al­ne miej­sce by zre­ali­zo­wać swo­je marze­nie o „praw­ku na motor”. Gru­pa pasjo­na­tów moto­cy­kli, sku­te­rów i Dba­jąc o bez­pie­czeń­stwo moto­cy­kli­stów poru­sza­ją­cych się w ruchu dro­go­wym oraz rozu­mie­jąc Wasze potrze­by roz­wi­ja­nia swo­ich umie­jęt­no­ści jaz­dy szo­so­wej ofe­ru­je­my wam Dosko­na­le­nie Stre­et. Pod­czas poszcze­gól­nych eta­pów szko­le­nia poka­że­my Wam jakie efek­ty daje pozna­nie zasad fizy­ki rzą­dzą­cej jed­no­śla­da­mi w połą­cze­niu z umie­jęt­no­ścia­mi świa­do­me­go Ride­ra. Naszym zda­niem moż­na jeź­dzić jesz­cze bez­piecz­niej i jed­no­cze­śnie szyb­ciej. Poka­zu­je­my jaką przy­jąć pozy­cję za kie­row­ni­cą, żeby czuć co robi moto­cykl i żeby łatwiej było nad nim zapa­no­wać. Uczy­my jak hamo­wać, skrę­cać i zmie­niać bie­gi, żeby robić to zgod­nie z zało­że­nia­mi kon­struk­cyj­ny­mi jed­no­śla­du, dzię­ki cze­mu będzie on prze­wi­dy­wal­ny i łatwiej­szy do opa­no­wa­nia. Wła­śnie dla­te­go poka­zu­je­my jak wyko­rzy­stać drze­mią­cy w moto­cy­klu poten­cjał w spo­sób bez­piecz­ny i kon­tro­lo­wa­ny. To, cze­go uczy­my spraw­dza się zarów­no pod­czas nauki jaz­dy, wycie­czek dooko­ła świa­ta, spo­rcie jak i , w codzien­nym dojeż­dża­niu do pra­cy. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wą ofertą.

Aktualne kursy doszkalające PARAMOTO

Podstawowy

Szko­le­nie obej­mu­je 4 spo­tka­nia. Nasze wie­lo­let­nie doświad­cze­nie potwier­dza, że naj­lep­sze efek­ty osią­ga się po przej­ściu całe­go cyklu, ponie­waż tre­nin­gi zosta­ły przy­go­to­wa­ne zgod­nie z zasa­dą stop­nio­wa­nia trud­no­ści, co pozwa­la na ujed­no­li­ce­nie infor­ma­cji, zacho­wa­nie cią­głośc naby­wa­nej wiedzy.

Technika jazdy 1

Zaję­cia z dosko­na­le­nia tech­ni­ki jaz­dy sta­no­wią kolej­ny ele­ment nasze­go szko­le­nia i dla­te­go są prze­zna­czo­ne przede wszyst­kim dla osób, któ­re zro­bi­ły pra­wo jaz­dy w naszym ośrod­ku lub skoń­czy­ły kurs pod­sta­wo­wy PARAmoto.

Technika jazdy 2

Przy­spie­sza­my, hamu­je­mi oraz coś dla praw­dzi­wych tygry­sów, czy­li mak­sy­mal­ne zło­że­nie motocykla…

Motocykl z kat. B

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ PARA­mo­to, SHOEI oraz Liber­ty Motors zapra­sza­ją na OSWAJANIE 125 27 wrze­śnia 10:00 – 14:00 plac przed salo­nem Liber­ty Motors W PROGRAMIE: • SZKOLENIE PARA­mo­to (pro­wa­dze­nie jed­no­śla­dów o małej pojem­no­ści, ćwiczenia

Kurs weekendowy

Kur­sy Week­en­do­we to naj­szyb­sza i naj­tań­sza for­ma pod­nie­sie­nia swo­je­go moto­cy­klo­we­go „skil­la”. Zaję­cia odby­wa­ją się w week­en­dy i pozwa­la­ją na opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści z zakre­su Pozio­mu pod­sta­wo­we­go Tech­ni­ki Jaz­dy Motocyklem. 

Skuter

Dosko­na­le­nie jaz­dy na sku­te­rze, pozy­cja, manew­ro­wa­nie, sku­tecz­ne hamo­wa­nie czy nauka przeciwskrętu…

Pierwsza pomoc

Kur­sy Pierw­szej Pomo­cy Przed­me­dycz­nej dla wszyst­kich kie­row­ców (choć nie tyl­ko), reali­zo­wa­ne zgod­nie z wytycz­ny­mi ERC – koń­czą się otrzy­ma­niem sto­sow­ne­go zaświadczenia…

Warsztatowe

Napra­wa moto­cy­kla to nie taka pro­sta spra­wa. O ile auta czę­sto trak­tu­je­my z przy­mru­że­niem oka, o tyle moto­cy­kle są naj­czę­ściej naszą wypiesz­czo­ną pereł­ką. Na zaję­ciach nabę­dziesz prak­tycz­ną wie­dzę z tego zagadnienia…

Hamowanie

Każ­de­go dnia chce­my być szyb­si, skła­dać się moc­niej i brać z jaz­dy moto­cy­klem to co w niej naj­pięk­niej­sze. Ale czy wiesz ile metrów potrze­bu­jesz Ty i Two­ja maszy­na aby się zatrzy­mać. Ile na suchym, ile na mokrym a jak to wyglą­da w zakrę­cie. Przyjdź i sprawdź!

Zapisz się na dowol­ny kurs doszka­la­ją­cy już dziś

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE