Wybierz i zapisz się na kurs już dziś:

PARA­mo­to jest w czo­łów­ce zda­wal­no­ści kur­san­tów w War­sza­wie. Zapisz się do naszej szko­ły i zdo­bądź swo­je wyma­rzo­ne pra­wo jazdy!

Track Day

Track Day to 7 godzin świet­nej zaba­wy, gdzie w bez­piecz­nych warun­kach moż­na ćwi­czyć wybra­ne ele­men­ty jaz­dy moto­cy­klem przy pręd­ko­ściach użyt­ko­wych, nie­do­stęp­nych na żad­nym pla­cu manew­ro­wym. Track Day to wie­lo­krot­ne, cyklicz­ne poko­ny­wa­nie tych samych zakrę­tów, co umoż­li­wia ich bada­nie oraz szu­ka­nie wła­ści­wej meto­dy ich poko­na­nia. Pozwa­la ćwi­czyć hamo­wa­nie, pozy­cję i umie­jęt­ność patrze­nia w zakręt.

Doskonalenie

Dba­jąc o bez­pie­czeń­stwo moto­cy­kli­stów poru­sza­ją­cych się w ruchu dro­go­wym oraz rozu­mie­jąc Wasze potrze­by roz­wi­ja­nia swo­ich umie­jęt­no­ści jaz­dy szo­so­wej ofe­ru­je­my wam Dosko­na­le­nie Stre­et. Pod­czas poszcze­gól­nych eta­pów szko­le­nia poka­że­my Wam jakie efek­ty daje pozna­nie zasad fizy­ki rzą­dzą­cej jed­no­śla­da­mi w połą­cze­niu z umie­jęt­no­ścia­mi świa­do­me­go Ride­ra. Naszym zda­niem moż­na jeź­dzić jesz­cze bez­piecz­niej i jed­no­cze­śnie szybciej.

Szkoła Enduro

W naszej ofer­cie znaj­dzie­cie zaję­cia skie­ro­wa­ne do zaczy­na­ją­cych swo­ją przy­go­dę z tere­nem jak i osób jeż­dżą­cych, czę­sto posia­da­ją­cych swo­je wła­sne moto­cy­kle i chcą­cych jeź­dzić jesz­cze lepiej – szyb­ciej i bez­piecz­niej. Na każ­dych zaję­ciach sta­ra­my się zaprzy­jaź­nić was z moto­cy­klem i poka­zu­je­my jak radzić sobie w róż­nych sytu­acjach, któ­re mogą was zasko­czyć w tere­nie, a tak­że ćwi­czy­my spraw­ne poru­sza­nie się nim zarów­no na pro­stych jak i w zakrętach. 

Opinie o szkole

Mar­cin Jankowski
Mia­łem przy­jem­ność tydzień temu sta­wiać pierw­sze kro­ki na moto­cy­klu pod okiem PARA­mo­to. Pierw­szy raz na moto­cy­klu i pierw­szy raz endu­ro — z Paw­łem oka­za­ło się to przy­jem­ne, bez­piecz­ne, ale i tak adre­na­li­ny było mnó­stwo. Paweł jest bar­dzo otwar­tym, bez­po­śred­nim czło­wie­kiem, któ­ry moim zda­niem z każ­dym nawią­że kontakt. 
Ewe­li­na Skonieczko
Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na ze szko­le­nia. Gorą­co pole­cam! Napew­no jesz­cze nie­raz wybio­rę się na tor z PARAmoto!
Adam Szklan­ko
Nauka świa­do­mej jaz­dy, pra­wi­dło­wej pozy­cji i obser­wa­cji oto­cze­nia na naj­wyż­szym pozio­mie. Paweł zwra­ca uwa­gę na kur­san­ta w stop­niu opty­mal­nym. Nie jest zbyt nachal­ny, ani nad­to fol­gu­ją­cy. Indy­wi­du­al­ne podej­ście do ucznia. Bar­dzo przy­ja­zny, jed­no­cze­śnie wyma­ga­ją­cy jako instruk­tor. Jeśli chcesz uzy­skać wie­dzę i umie­jęt­no­ści jaz­dy na kat. A Para­mo­to jest dla Cie­bie. War­to zapła­cić wię­cej niż w szko­łach maso­wo uczą­cych kur­san­tów zysku­jąc na jakości.
Krzysz­tof Biały
Dzi­siaj przez 2h sta­wia­łem swo­je pierw­sze kro­ki w endu­rze­niu. Paweł ze sto­ic­kim spo­ko­jem obser­wo­wał moje zma­ga­nia z mate­rią moto­cy­kla i toru, na bie­żą­co kory­gu­jac i wpro­wa­dza­jąc kolej­ne ele­men­ty. Z każ­dym kwa­dran­sem czu­łem się lepiej i pew­niej, więc każ­de­mu kto chce jak ja lepiej wyko­rzy­stać poten­cjał posia­da­ne­go moto­cy­kla pole­cam zaję­cia w Paramoto.
Arka­diusz Grzesiak
Świet­ne szko­le­nie. Jeże­li chcesz wyeli­mi­no­wać swo­je złe nawy­ki na moto, prze­kro­czyć gra­ni­ce któ­rych się oba­wia­łeś to war­to się zapi­sać. Bar­dzo pole­cam. Dzię­ki Paweł 

PARA­mo­to

Tele­fon:
+48 506 660 305
+48 666 866 656

E-mail:
biuro.paramoto@gmail.com

Plac Manew­ro­wy i Biu­ro:
ul. Łopu­szań­ska 36, Warszawa

Wykła­dy:
ul. Łopu­szań­ska 36, Warszawa

Copyright © 2013 – 2017 PARAMOTO All Rights Reserved. Powered by BLUEICE